20/09/19, Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 18/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 18/2019)

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 24η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές συμπληρωματικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019):

1) Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης, για την περίοδο 01.09.2019- 06.11.2021.

2) Λήψη απόφασης για ορισμό διαχειριστή στις τραπεζικές συναλλαγές του Κληροδοτήματος «Στυλιανού Αναστασάκη» για την περίοδο 01.09.2019- 06.11.2021.

3) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2019.

4) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό Ανάδοχο διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

5) Απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αρ. 0156Β/03-07-2019 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής & έγκριση δικαιολογητικών πληρωμής.

6) Λήψη απόφασης έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου για την αντιμετώπιση δαπανών που αφορούν Επεκτάσεις – Εργασίες σε δίκτυα ηλεκτροφωτισμού, στο Δήμο Ρεθύμνης.

7) Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη έφεσης κατά της με αριθμό 161/2018 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνης, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Κρήτης.

8) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών και ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την Διενέργεια του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού εκτέλεσης της Προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2019».

9) Διαγραφή οφειλής από καταλόγους βεβαίωσης προστίμων Τροχαίας.

10) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Μαρτίου 2019 έως και την 31η Μαρτίου 2019.

11) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 30η Απριλίου 2019.

12) Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη αναίρεσης κατά της υπ’ αριθμ. 26/2019 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Κρήτης.

13) Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη αναίρεσης κατά της υπ’ αριθμ. 42/2019 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Κρήτης.

14) Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη αναίρεσης κατά της υπ’ αριθμ. 106/2019 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Κρήτης.

15) Ανάκληση πράξης βεβαίωσης παράβασης της Ομάδας Ελέγχου Δήμου Ρεθύμνης.

16) Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς – παραχώρησης εδαφικής λωρίδας σε κοινή χρήση εντός του οικισμού Γάλλου του Δήμου Ρεθύμνης.

17) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών και ανάδειξη Προσωρινών Αναδόχων για την Διενέργεια του Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού εκτέλεσης της Προμήθειας «Προμήθεια Γάλακτος για το Εργατοτεχνικό Προσωπικό του Δήμου – Αναλωσίμων για τις Ανάγκες Εστίασης των Νομικών Προσώπων – Τροφίμων Κοινωνικού Παντοπωλείου και Σίτιση Μαθητών Μουσικού Σχολείου Ρεθύμνου»

18) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού για την Διενέργεια του Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας «Destinations – Προμήθεια και Εγκατάσταση Έξυπνου Συστήματος Διαχείρισης Στάθμευσης, για τον Δήμο Ρεθύμνης».

19) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την Διενέργεια του Δημόσιου Συνοπτικού Διαγωνισμού εκτέλεσης της Προμήθειας/Υπηρεσίας «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

20) Έγκριση της αποζημίωσης της δαπάνης μετακίνησης του Δημάρχου Ρεθύμνης στο Graz της Αυστρίας.

21) Έγκριση της αποζημίωσης της δαπάνης μετακίνησης της εντεταλμένης Δημοτικής Συμβούλου και Προέδρου της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Ρεθύμνης στη Στοκχόλμη και στις Βρυξέλλες.

22) Εξέταση θέματος περί επιβολής τέλους χρήσης του χώρου της πλατείας Αγνώστου Στρατιώτη και καθορισμός αυτού.

23) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΑΣΣΩΝ».

24) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ».

25) Ορισμός δικηγόρου για παράσταση του Δήμου Ρεθύμνης ενώπιων του Α2΄ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου κατά την εκδίκαση αιτήσεων αναίρεσης.

26) Λήψη απόφασης έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ψήφιση πίστωσης και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου για Υποθηκοφυλακείο (μεταγραφές συμβολαίων, πράξεων αναλογισμού, κτηματολογικά Αποσπάσματα κλπ.).

27) Υπαγωγή οφειλετών του Δήμου Ρεθύμνης στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17-05-2019 τεύχος Α΄).

28) Λήψη απόφασης καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκρισης των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών & Συγκρότηση Επιτροπής για την Διενέργεια του Συνοπτικού Διαγωνισμού «Προμήθεια Ειδών Κιγκαλερίας και ομοειδών αγαθών».

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)