09/07/18, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 18

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 18/2018)

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 13η του μηνός Ιουλίου έτους 2018, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 13:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2018.

2) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Ιανουαρίου 2018 έως και την 31η Ιανουαρίου 2018.

3) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Φεβρουαρίου 2018 έως και την 28η Φεβρουαρίου 2018.

4) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Μαρτίου 2018 έως και την 31η Μαρτίου 2018.

5) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και κατακύρωσης του αποτελέσματος του φανερού, προφορικού, πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση ταβέρνας στη θέση «Καμάρι» της Τ.Κ. Γερανίου, Δ.Ε. Νικηφόρου Φωκά του Δήμου Ρεθύμνης

6) Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς επί εξώδικου συμβιβασμού για υλικές ζημιές και ηθική βλάβη που προκλήθηκαν σε ιδιώτη από ατύχημα σε λακκούβα δημοτικής οδού και ψήφιση πίστωσης.

7) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 814,68 € για την διενέργεια της προμήθειας δραπανοκατσάβιδου, τροχού, φορτιστή και μπαταριών, για το Τμήμα Καθαριότητας του Δήμου Ρεθύμνης.

8) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 50.000,00 € για την προμήθεια «Σίτιση Μαθητών Μουσικού Σχολείου Ρεθύμνου».

9) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικών και ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου διενέργειας του Δημόσιου, Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια Οικοδομικών – Αδρανών Υλικών και Χρωμάτων».

10) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 96.816,72 € για την διενέργεια της προμήθειας «Προμήθεια Πλαστικών Κάδων Απορριμμάτων και επιστήλιων δοχείων απορριμμάτων».

11) Λήψη απόφασης για καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκρισης των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών & Συγκρότηση Επιτροπής για την Διενέργεια της Προμήθειας «Προμήθεια Πλαστικών Κάδων Απορριμμάτων και επιστήλιων δοχείων απορριμμάτων».

12) Λήψη απόφασης για έγκριση του από 29/06/2018 πρακτικού IV της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και την συνέχιση ή μη της διαδικασίας του διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2016».

13) Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για την καταβολή εξόδων κηδείας τακτικού υπαλλήλου του Δήμου Ρεθύμνης.

14) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 24.800,00 € για την διενέργεια της υπηρεσίας «Χωματουργικές εργασίες στα Περιβόλια».

15) Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

16) Έγκριση εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Υπαλλήλων του Δήμου που μετακινήθηκαν εκτός έδρας για εκτέλεση Υπηρεσίας

17) Λήψη απόφασης για έγκριση συμμετοχής υπαλλήλου του Δήμου Ρεθύμνης σε επιμορφωτικό σεμινάριο και ψήφιση πίστωσης της σχετικής δαπάνης συμμετοχής.

18) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικών και ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού» έτους 2018.

19) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.228,84 € για την διενέργεια της εργασίας με τίτλο «Αποκατάσταση βλάβης σε κλιματιστικό μηχάνημα VRV» στην Οικονομική Υπηρεσία Δήμου Ρεθύμνης.

20) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού και ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου διενέργειας του συνοπτικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού» έτους 2018.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)