16/06/17, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 18

Αριθμός Πρόσκλησης 18                                                Άδελε, 16/06/2017

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 22α του μηνός Ιουνίου έτους 2017, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 13:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2017.

2) Λήψη απόφασης για μερική ανατροπή της ΠΑΥ 444/2017 και μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 274/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την ψήφιση πίστωσης.

3) Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2017 που αφορά το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.

4) Καθορισμός και έγκριση των όρων διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση τμημάτων αμμουδιάς για απλή χρήση αιγιαλού στη παραλία του Καλλικρατικού Δήμου Ρεθύμνης, έτους 2017.

5) Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

6) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος & ψήφιση πίστωσης ποσού 6.651,00 € για την Διενέργεια της υπηρεσίας «Κατασκευή και συντήρηση περίφραξης γηπέδων».

7) Λήψη απόφασης για ανατροπή της ΠΑΥ 523/2017 και ανάκληση της υπ’ αριθμ. 358/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την ψήφιση πίστωσης.

8) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωσης του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο του ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ».

9) Λήψη απόφασης για έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων του Δήμου Ρεθύμνης σε επιμορφωτικό σεμινάριο και ψήφιση πίστωσης της σχετικής δαπάνης συμμετοχής.

10) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος, έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης & ψήφιση πίστωσης ποσού 407.084,54 € εκτέλεσης της Εργασίας «Εναπόθεση και υγειονομική ταφή των απορριμμάτων του Δήμου Ρεθύμνης.

11) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος & ψήφιση πίστωσης ποσού 24.999,02 € για την Διενέργεια της προμήθειας «Συντήρηση & Επέκταση Δικτύου WI –FI».

12) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης, τον καθορισμό και των έγκριση των Όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών και συγκρότηση της Επιτροπής για την Διενέργεια της Προμήθειας «Συντήρηση & Επέκταση Δικτύου WI –FI».

13) Έγκριση πρακτικών 3 και 4 «Αποσφράγισης οικονομικών προσφορών» και «Κλήρωσης ισοψηφούντων εταιρειών» του ανοιχτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού: «Ανταλλακτικά-Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων».

14) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 299,72 € ως «αχρεωστήτως εισπραχθέντα».

15) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού 3 της Προμήθειας «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνου και των Νομικών του Προσώπων» έτους 2017-2018 και ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας, για τις Ομάδες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8.

16) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικών και Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου του Διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ».

17) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος & ψήφιση πίστωσης ποσού 2.804,26 € για την Διενέργεια της Προμήθειας «Πυροσβεστήρων – Αναγόμωση».

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)