03/06/16, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 18

Αριθμός Πρόσκλησης 18                                           Άδελε, 03/06/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

ΠΡΟΣ:

Τακτικά μέλη
1. Μποτονάκης Μποτόνης
2. Μοτάκης Γεώργιος
3. Μπιρικάκης Εμμανουήλ
4. Παπαδουράκης Αναστάσιος
5. Σαμψών Στυλιανός
6. Τσιομπίκας Γρηγόριος
7. Βουρβαχάκης Σταύρος
8. Νίνος Θεόδωρος

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 9η του μηνός Ιουνίου έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 1) Κατάρτιση και ψήφιση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Κληροδοτήματος «Στυλιανού Αναστασάκη» Δήμου Ρεθύμνης, οικονομικού έτους 2016.

2) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2016.

3) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Απριλίου 2016 έως και την 28η Απριλίου 2016.

4) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 204,29 € ως «αχρεωστήτως εισπραχθέντα».

5) Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

6) Λήψη απόφασης για την ψήφιση πίστωσης ποσού 24.600,00 € για την Εργασία «Χωματουργικές Εργασίες στο Ατσιπόπουλο».

7) Λήψη απόφασης για την ψήφιση πίστωσης ποσού 24.600,00 € για την Εργασία «Καθαρισμός αγροτικών δρόμων Νικηφόρου Φωκά».

8) Λήψη απόφασης για έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος και έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ψήφιση πίστωσης και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου για «Μεταφορές Οχημάτων».

9) Λήψη απόφασης για έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00 € για την προμήθεια φίλτρων συστήματος καθαρισμού νερών για το Γραφείο Κίνησης και το Γραφείο Καθαριότητας Δήμου Ρεθύμνης.

 

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)