Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 17/2021 - 14/05/21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 17/2021)

Καλείστε να συμμετάσχετε στη Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης, που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της εφαρμογής Zoom Meeting, στις 18 Μαΐου, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές συμπληρωματικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019), τις διατάξεις του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄) και της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 28503/07.05.2021 (ΦΕΚ 1872/08.05.2021 τεύχος Β’):

1) Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2021 που αφορά το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.

2) Έγκριση απολογιστικών πινάκων Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Ρεθύμνης οικ. έτους 2020.

3) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 48/2021 Απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» που αφορά «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021».

4) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 53/2021 Απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» με θέμα: «ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021».

5) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 56/2021 Απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» με θέμα: «ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021».

6) Λήψη απόφασης καθορισμού τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκρισης των Όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών και συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια της προμήθειας «Παρεμβάσεις στο γήπεδο Μισσιρίων Δήμου Ρεθύμνης».

7) Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Δημιουργία χώρου αθλοπαιδιών στην Κυριάννα».

8) Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΡΟΜΟΙ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ».

9) Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 2019»

10) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου διενέργειας του δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας «INCIRCLE – Προμήθεια μικρών κάδων ανακύκλωσης».

11) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΓΑΛΛΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ».

12) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού και ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου διενέργειας του δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ – ΩΔΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ»

13) Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ».

14) Λήψη απόφασης έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου για Επεκτάσεις – Εργασίες σε δίκτυα ηλεκτροφωτισμού.

15) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου διενέργειας του δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια Μελανιών & Τόνερ».

16) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού και ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου διενέργειας του δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΡΑΚΗΝΑ»

17) Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και εσόδων.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)