ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 17/2020 - 29/06/20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 17/2020)

 

ΚΑΛΕΙΣΤΕ να συμμετάσχετε στην Έκτακτη και Κατεπείγουσα Συνεδρίαση ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρεθύμνης, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 184 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019), την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών τηPrς εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/ΤΕΥΧΟΣ Α’/11.03.2020) και την αριθμ. Εγκυκλίου 163/33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 30 Ιουνίου 2020 ημέρα ΤΡΙΤΗ με ώρα έναρξης την 13:00 μ.μ. και λήξη την 14:00 μ.μ., για την λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης:

1) Καθορισμός και έγκριση των όρων διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση τμημάτων αμμουδιάς για απλή χρήση αιγιαλού στη παραλία του Δήμου Ρεθύμνης.

2) Πρόσληψη πέντε (5) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων στην Διεύθυνση Υπηρεσιών Δόμησης, με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών που προέκυψαν από την εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

3) Πρόσληψη τριών (ατόμων) στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών που προέκυψαν από την εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

4) Πρόσληψη πέντε (5) ατόμων διαφόρων κατηγοριών στην Διεύθυνση Δ/κών Υπηρεσιών και Κοινωνικής Προστασίας, με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών που προέκυψαν από την εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Η Συνεδρίαση είναι έκτακτη και κατεπείγουσα, διότι έχουν προκύψει θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης. Όσον αφορά την εκμίσθωση τμημάτων αμμουδιάς για απλή χρήση αιγιαλού θα πρέπει να επισπευτούν οι διαδικασίες, ώστε να υπογραφούν οι συμβάσεις με τους αναδόχους μέχρι τις 15/7/2020, όπως ορίζει ο νόμος. Επιπλέον, όσον αφορά τις προσλήψεις προσωπικού διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών οι διαδικασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα, ώστε τα άτομα να αναλάβουν υπηρεσία όσο το συντομότερο δυνατόν, με δεδομένο ότι η σύμβασή τους θα είναι διάρκειας από την υπογραφή της έως τις 13/9/2020, σύμφωνα με τον νόμο. για την αντιμετώπιση των εκτάκτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών που προέκυψαν από την εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Παρακαλούμε, όπως μας ενημερώσετε για τη συμμετοχή σας με αποστολή e-mail στο xenikaki@rethymno.gr (Γραμματεία Οικ. Επιτροπής) με ταυτόχρονη κοινοποίηση και στο e-mail: stelspan@gmail.com (Προέδρου Οικ. Επιτροπής κ. Σπανουδάκη Στυλιανού), κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης, καθώς επίσης και για τις απόψεις σας επί των ανωτέρω θεμάτων και για την ψήφο σας.

Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την παραπάνω ώρα θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)