19/08/19, Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 17/2019

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 17/2019)

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 23η του μηνός Αυγούστου έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018):

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2019.

2) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό Ανάδοχο διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2018».

3) Λήψη απόφασης καθορισμού και έγκρισης των όρων για την διενέργεια του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΡΙΑΝΑΣ».

4) Λήψη απόφασης συγκρότησης Επιτροπής για την διενέργεια του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΡΙΑΝΑΣ».

5) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και την έγκριση των όρων διενέργειας της πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση των χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων (τηγανελαίων) στο Δήμο Ρεθύμνης.

6) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάθεσης της προμήθειας «Ανταλλακτικά- Συντήρηση & Επισκευή μεταφορικών μέσων» στα πλαίσια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με την διαδικασία του κατεπείγοντος.

7) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό Ανάδοχο διενέργειας του δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού διενέργειας της προμήθειας «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ/ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ».

8) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάθεσης της Υπηρεσίας «Διοργάνωση παγκόσμιου πρωταθλήματος μίνι ποδοσφαίρου Socca World Cup 2019 στο Ρέθυμνο», μέσων» στα πλαίσια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με την διαδικασία του κατεπείγοντος.

9) Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 19/2019 Απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνου.

10) Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη προσφυγής κατά της επιβολής προστίμων του Λιμεναρχείου Ρεθύμνου.

11) Λήψη απόφασης καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκρισης των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών & Συγκρότηση Επιτροπής για την Διενέργεια της προμήθειας/υπηρεσίας «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» Πράσινο Ταμείο.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)