02/06/17, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 17

Αριθμός Πρόσκλησης 17

Άδελε, 02/06/2017

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

 

 

ΠΡΟΣ:

Τακτικά Μέλη

1. Κιαγιάς Δράκος

2. Λαχνιδάκης Δημήτριος

3. Σαμψών Στυλιανός

4. Τσιομπίκας Γρηγόριος

5. Χριστουλάκης Όθωνας

6. Μποτονάκης Μποτόνης

7. Πολοπετράκης Κωνσταντίνος

8. Φουρφουλάκης Εμμανουήλ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Γραφείο Δημάρχου

2. Αναπληρωματικά Μέλη Πλειοψηφίας

α. Μοτάκης Γεώργιος

β. Πετρακάκης Νικόλαος

γ. Αγριμάκης Νικόλαος

Αναπληρωματικά Μέλη Μειοψηφίας

α. Βουρβαχάκης Σταύρος

β. Γαϊτάνης Ιωάννης

3. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

4. Δ/νσεις Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

5. Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 8η του μηνός Ιουνίου έτους 2017, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 13:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2017.

2) Λήψη απόφασης για ανατροπή της ΠΑΥ 421/2017 και ανάκληση της υπ’ αριθμ. 243/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την ψήφιση πίστωσης

3) Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2017 που αφορά το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.

4) Λήψη απόφασης για έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος, Πραγματοποίηση Δαπάνης και Ψήφιση πίστωσης για την Διενέργεια της Προμήθειας «Προμήθεια Γάλακτος για το Εργατοτεχνικό Προσωπικό του Δήμου – Αναλωσίμων για τις Ανάγκες Εστίασης των Νομικών Προσώπων και Σίτιση Μαθητών Μουσικού Σχολείου Ρεθύμνου».

5) Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

6) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και την έγκριση των Όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών της δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του Εθελοντικού Ιατρείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

7) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικών και Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου του Διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια Οικοδομικών – Αδρανών Υλικών & Χρωμάτων».

8) Λήψη απόφασης για το Άγονο του διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του Νηπιαγωγείου Γερανίου.

9) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και την έγκριση των Όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών και Συγκρότηση Επιτροπής για την Διενέργεια της Προμήθειας «Προμήθεια Εξοπλισμού Σχολικού Συγκροτήματος 5ου Γυμνασίου και 4ου Λυκείου Δήμου Ρεθύμνης».

10) Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής ανοικτού διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή και συντήρηση Σχολικών κτιρίων 2016».

11) Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής ανοικτού διαγωνισμού του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου Γυμνασίου Λυκείου Ατσιποπούλου προς τον Οικισμό Πρινέ».

12) Καθορισμός όρων διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (αγροτεμάχιο) που βρίσκεται στη θέση “Γκαργκάνη” της Τ.Κ. Χαρκίων Δ.Ε. Αρκαδίου του Δήμου Ρεθύμνης

13) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και Ανάδειξη Οριστικού Αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης της υπηρεσίας «Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού».

14) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 116,92 € ως «αχρεωστήτως εισπραχθέντα.

15) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρωτογενούς αιτήματος & ψήφιση πίστωσης ποσού 28.000,00 € για την Διενέργεια του έργου: «Εργασίες στεγάνωσης και συλλογή ομβρίων λιμνοδεξαμενής Τ.Κ. Χρωμοναστηρίου Δ. Ρεθύμνης».

16) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 7.200,00 € για το έργο «Εσωτερική Ηλεκτρολογική εγκατάσταση Πύργου Μαρουλά».

17) Λήψη απόφασης καθορισμού και έγκρισης των Όρων και Συγκρότηση της Επιτροπής για την Διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017».

18) Λήψη απόφασης καθορισμού και έγκρισης των Όρων διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «EΡΓΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ».

19) Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής ανοικτού διαγωνισμού του έργου «EΡΓΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ».

20) Λήψη απόφασης καθορισμού και έγκρισης των Όρων διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων, φρεατίων».

21) Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων, φρεατίων».

22) Λήψη απόφασης καθορισμού και έγκρισης των Όρων διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση Βατότητας-Ασφαλτοστρώσεις οδών 2017».

23) Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση Βατότητας-Ασφαλτοστρώσεις οδών 2017».

24) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 10.002,95 € για την διενέργεια της προμήθειας «Προμήθεια Μαρμάρων».

25) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και την έγκριση των Όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών και Συγκρότηση Επιτροπής για την Διενέργεια της Υπηρεσίας «Διαχείριση & συντονισμός του έργου(castwater)».

26) Λήψη απόφασης για το άγονο του διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες στάθμευσης στην περιοχή του Πλατανιά.

 

 

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

 

 

 

 

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)