27/05/16, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 16

Αριθμός Πρόσκλησης 16

Άδελε, 27/05/2016

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

 

ΠΡΟΣ:

Τακτικά μέλη

1. Μποτονάκης Μποτόνης

2. Μοτάκης Γεώργιος

3. Μπιρικάκης Εμμανουήλ

4. Παπαδουράκης Αναστάσιος

5. Σαμψών Στυλιανός

6. Τσιομπίκας Γρηγόριος

7. Βουρβαχάκης Σταύρος

8. Νίνος Θεόδωρος

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Γραφείο Δημάρχου

2. Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

α. Θεοδωράκης Βασίλειος

β. Λαχνιδάκης Δημήτριος

γ. Συριανόγλου Αναστάσιος

Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

α. Μανουσογιάννης Μανούσος

β. Παλαφούτης Εμμανουήλ

3. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

4. Δ/νσεις Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

5. Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 31η του μηνός Μαΐου έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2016.

2) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 5,62 € ως «αχρεωστήτως εισπραχθέντα».

3) Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

4) Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.800,00 € για την πληρωμή δικαστικών εξόδων σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνης.

5) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 118.243,72 € για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ».

6) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 14.944,50 € για την συντήρηση της μηχανής εμφακέλλωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης.

7) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης του ποσού των 500.000,00 € για την Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Ρεθύμνης και Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. για «Αποκαταστάσεις δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης και προσαρμογή τους με τα έργα επιφανείας στις υπό ανάπλαση περιοχές του Δήμου Ρεθύμνης.

8) Ψήφιση πιστώσεων για Τέλη κυκλοφορίας Οχημάτων – Μηχανημάτων του Δήμου Ρεθύμνης.

9) Έγκριση εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Υπαλλήλων του Δήμου που μετακινήθηκαν εκτός έδρας για εκτέλεση Υπηρεσίας.

10) Ψήφιση πίστωσης ποσού 314,88 € για την συντήρηση του συστήματος συναγερμού στο Άδελε.

11) Ψήφιση πίστωσης ποσού 209,10 € για την «Αντικατάσταση κλειστού κυκλώματος TV στο εκδοτήριο εισιτηρίων στη Φορτέτζα Ρεθύμνου».

12) Λήψη απόφασης για την ψήφιση πίστωσης ποσού 24.000,00 € για την Εργασία «Παροχή υπηρεσίας αναβάθμισης οδικής ασφάλειας»

13) Λήψη απόφασης για την ψήφιση πίστωσης ποσού 12.000,00 € για την Εργασία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ».

14) Λήψη απόφασης για την ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 € για την Εργασία «Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων».

15) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών και κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ».

16) Λήψη απόφασης έγκρισης των πρακτικών και κατακύρωσης της δημοπρασίας της προμήθειας «ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» έτους 2016 για τον Δήμο Ρεθύμνης.

17) Λήψη απόφασης για ανατροπή της Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 254/2016 και μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 110/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

18) Λήψη απόφασης για ανατροπή της Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 247/2016 και μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 90/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

19) Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2016 που αφορά το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.

 

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)