22/06/18, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 16

Άδελε, 22/06/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 16/2018)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 28η του μηνός Ιουνίου έτους 2018, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 13:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2018.

2) Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2018 που αφορά το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.

3) Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς επί εξώδικου συμβιβασμού για αποκατάσταση ζημιάς σε Ι.Χ. ιδιώτη από πτώση κλάδου δέντρου και ψήφιση πίστωσης.

4) Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς επί εξώδικου συμβιβασμού για αποκατάσταση ζημιάς σε Ι.Χ. ιδιώτη που προκλήθηκε από εργασίες του Τμήματος Καθαριότητας Δήμου Ρεθύμνης και ψήφιση πίστωσης.

5) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικών και ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΗΠΟ» Δήμου Ρεθύμνης.

6) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 24.800,00 € για την διενέργεια της υπηρεσίας «Εργασίες αποκατάστασης γέφυρας και συντήρηση ξύλινων κατασκευών στο φαράγγι Μύλων».

7) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού 3 και Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθειας τριών Οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνης».

8) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση αποτελέσματος στον οριστικό Ανάδοχο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης της εργασίας «Απομαγνητοφώνηση, Αναπαραγωγή και Βιβλιοδεσία πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου».

9) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση αποτελέσματος στον οριστικό Ανάδοχο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ».

10) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, ψήφιση πίστωσης ποσού 62.344,10 €, καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκρισης των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών & Συγκρότηση Επιτροπής για την Διενέργεια της Προμήθειας «Προμήθεια Ασφαλτομίγματος ζεστής και ψυχρής ασφάλτου 2018».

11) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και την έγκριση των όρων διενέργειας της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση –παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των κενωθέντων θέσεων περιπτέρων του Δήμου Ρεθύμνης.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)