Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 15/2020 - 19/06/20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 15/2020)

 

Καλείστε να προσέλθετε στη (κεκλεισμένων των θυρών) τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 23η του μηνός Ιουνίου έτους 2020, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 13:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές συμπληρωματικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019):

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2020.

2) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Απριλίου 2020 έως και την 30η Απριλίου 2020.

3) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 105/2020 Απόφασης του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020».

4) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 92/2020 Απόφασης του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» με θέμα: «Καθορισμός των τροφείων των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών για τη σχολική περίοδο 2020-2021».

5) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 93/2020 Απόφασης του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» με θέμα: «Μείωση τροφείων για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2020».

6) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 99/2020 Απόφασης του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» με θέμα: «Διαγραφή οφειλών τροφείων για την φιλοξενία παιδιού στον Β’ Βρεφονηπιακό Σταθμό κατά τη σχολική περίοδο 2019-2020».

7) Έγκριση της αποζημίωσης δαπάνης έκτακτης μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων και Κυκλοφοριακών Θεμάτων του Δήμου Ρεθύμνης.

8) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1075/2020 Απόφασης Δημάρχου, σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.

9) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού και ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου του Δημόσιου Συνοπτικού Διαγωνισμού της υπηρεσίας «PLASTECO-Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου για την εκπόνηση του σχεδίου δράσης για την βελτίωση των πολιτικών διαχείρισης απορριμμάτων».

10) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΡΙΑΝΑΣ».

11) Λήψη απόφασης για σύναψη Διαβαθμιδικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Κρήτης για την μελέτη και επίβλεψη του έργου «Σχεδιασμός πυροπροστασίας περιαστικού δάσους πόλης Ρεθύμνου και Εφαρμογή ολοκληρωμένων μέτρων πυροπροστασίας στο φαράγγι των Μύλων», σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 21 του ν. 4690/2020.

12) Λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρεθύμνης, Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου και Περιφέρειας Κρήτης για την υλοποίηση του έργου «Διαμόρφωση χώρου παραχωρηθείσας αίθουσας Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ρεθύμνης, για την έκθεση αρχείου στοιχείων ιστορίας και πολιτισμού πόλεως και Νομού Ρεθύμνης», σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 21 του ν. 4690/2020.

13) Έγκριση και εξειδίκευση δαπάνης του προγράμματος Destinations για την προμήθεια «INCIRCLE - Προμήθεια εξοπλισμού για προώθηση ΑΠΕ και ηλεκτροκίνησης στα πλαίσια υλοποίησης επιδεικτικής δράσης».

14) Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και εσόδων.

 

Σημειώνεται ότι η Οικονομική Επιτροπή θα συνεδριάσει δια ζώσης, αλλά κεκλεισμένων των θυρών, βάσει της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/ΤΕΥΧΟΣ Α’/11.03.2020) και την αριθμ. Εγκυκλίου 163/33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)