19/07/19, Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 15/2019

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 15/2019)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 25η του μηνός Ιουλίου έτους 2019, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 13:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018):

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2019.

2) Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 34/2019 οριστικής Απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρεθύμνης.

3) Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη αίτησης από τον Δήμο Ρεθύμνης κατά της υπ’ αριθμ. 15/2019 Απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Κρήτης για τον οριστικό καθορισμό αποζημίωσης από το Τριμελές Εφετείο Κρήτης.

4) Λήψη απόφασης άσκησης Ανακοπής και Αναστολής κατά της συζήτησης των αποφάσεων 186/2018 της Εκτελεστικής επιτροπής του ΕΣΔΑΚ και 4/2018 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΔΑΚ, ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου.

5) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό Ανάδοχο διενέργειας του Δημόσιου, Διεθνή, Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της προμήθειας «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 14ο Νηπ/γείο Ρεθύμνου, Νηπ/γείο Σταυρωμένου, Νηπ/γείο Πλατανιά, 10ο Νηπ/γείο Ρεθύμνης του Δήμου Ρεθύμνης».

6) Μερική ανάκληση των Πρακτικών 2, 3 & 4 και μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 19/2019 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την προμήθεια «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.

7) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό Ανάδοχο διενέργειας του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού διενέργειας του έργου: «ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 2019».

8) Λήψη απόφασης για προσφυγή με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το Άρθρο 32 του Ν.4412/2016 για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Ανταλλακτικά- Συντήρηση & Επισκευή μεταφορικών μέσων», με την διαδικασία του κατεπείγοντος.

9) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και κατακύρωσης του αποτελέσματος του φανερού, προφορικού, πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του καταστήματος (Θόλου & αποθήκης) στο Ενετικό Φρούριο Φορτέτζα του Δήμου Ρεθύμνης.

10) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και κατακύρωσης του αποτελέσματος του φανερού, προφορικού, πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του Αναψυκτηρίου στο Ενετικό Φρούριο Φορτέτζα του Δήμου Ρεθύμνης

11) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και κατακύρωσης του αποτελέσματος του φανερού, προφορικού, πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση: Α. Των εγκαταλελειμμένων οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) του Δήμου Ρεθύμνης και Β. Παλαιωμένων μεταλλικών κάδων απορριμμάτων που καταστρέφονται ετησίως και παλαιών σίδερων που συλλέγονται από την υπηρεσία καθαριότητας.

12) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την διενέργεια του Συνοπτικού Διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια Φακέλων και αποστολή Αλληλογραφίας».

13) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό Ανάδοχο διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου «ΔΡΟΜΟΙ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ».

14) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό Ανάδοχο διενέργειας του Δημόσιου Συνοπτικού Διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)