19/05/17, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 15

Αριθμός Πρόσκλησης 15                                               Άδελε, 19/05/2017


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)


Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 25η του μηνός Μαΐου έτους 2017, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 12:30 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2017.

2) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης, τον καθορισμό και των έγκριση των Όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών και συγκρότηση της Επιτροπής για την Διενέργεια της Προμήθειας «Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων στην Πλατεία Μικρασιατών».

3) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης, τον καθορισμό και των έγκριση των Όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών και συγκρότηση της Επιτροπής για την Διενέργεια της Προμήθειας «Προμήθεια Σκυροδέματος».

4) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωσης του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο του συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ»

5) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 17.000,00 € για την διενέργεια της Προμήθειας «Προμήθεια σιδηρικών υλικών».

6) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 24.000,00 € για την διενέργεια της υπηρεσίας «Ξυλουργικές εργασίες».

7) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 13.000,00 € για την διενέργεια της υπηρεσίας «Αποκατάσταση σκεπής παλαιού δημοτικού σχολείου Παλαίλιμνου».

8) Έγκριση συμμετοχής σε επιμορφωτικό σεμινάριο και ψήφιση πίστωσης για εκπαίδευση υπαλλήλων.

9) Εξέταση Ειδικής Προδικαστικής Προσφυγής κατά της υπ’ αριθμ. 293/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης με θέμα «Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών 1 και 2 του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Ανταλλακτικά- Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων»».

10) Λήψη απόφασης καθορισμού και έγκρισης των Όρων και Συγκρότηση της Επιτροπής για την Διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ».

11) Λήψη απόφασης καθορισμού και έγκρισης των Όρων και Συγκρότηση της Επιτροπής για την Διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ».

12) Λήψη απόφασης καθορισμού και έγκρισης των Όρων και Συγκρότηση της Επιτροπής για την Διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ».

13) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωσης του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο του ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: «ΔΡΟΜΟΙ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ».

14) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών 1 και 2 του δημόσιου διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνου και των Νομικών του Προσώπων» έτους 2017-2018».

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)