13/05/16, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 14

Αριθμός Πρόσκλησης 14                                           Άδελε, 13/05/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

ΠΡΟΣ:

Τακτικά μέλη
1. Μποτονάκης Μποτόνης
2. Μοτάκης Γεώργιος
3. Μπιρικάκης Εμμανουήλ
4. Παπαδουράκης Αναστάσιος
5. Σαμψών Στυλιανός
6. Τσιομπίκας Γρηγόριος
7. Βουρβαχάκης Σταύρος
8. Νίνος Θεόδωρος

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 19η του μηνός Μαΐου έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

1) Έκθεση υλοποίησης του Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης Α΄ Τριμήνου έτους 2016.

2) Λήψη απόφασης για ανατροπή της Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 246/2016 και μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 89/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

3) Λήψη απόφασης για ανατροπή της Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 248/2016 και μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 91/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

4) Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2016 που αφορά το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.

5) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 1.340,69 € ως «αχρεωστήτως εισπραχθέντα».

6) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 196,00 € ως «αχρεωστήτως εισπραχθέντα».

7) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 8.793,89 € για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια ειδών κιγκαλερίας και χρωμάτων» για τις ανάγκες του Τμήματος Καθαριότητας.

8) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 559,00 € για «Συνδρομές INTERNET».

9) Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

10) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών και κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ».

11) Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προσφορών, διενέργειας/αξιολόγησης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ» έτους 2016.

12) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 124.000,00 € για την πράξη «Συμπληρωματικές εργασίες στο 4ο Γυμνάσιο, 5ο Λύκειο».

13) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΚΕΔΗΡ και ΝΠΔΔ «Κοινωνική, Πολιτική και Μουσική Παιδεία»)».

14) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και έγκριση των όρων διενέργειας της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου νότια του Ενετικού Φρουρίου Φορτέτζα.

15) Λήψη απόφαση για τον καθορισμό και την έγκριση των όρων διενέργειας του διαγωνισμού του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες στο 4ο Γυμνάσιο - 5ο Λύκειο» και συγκρότηση επιτροπής.

16) Καθορισμός και έγκριση των όρων διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση τμημάτων αμμουδιάς για απλή χρήση αιγιαλού σε όλο τον Καλλικρατικό Δήμο Ρεθύμνης, έτους 2016.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)