15/06/18, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 14

Άδελε, 14/06/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 14/2018)

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 18η του μηνός Ιουνίου έτους 2018, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2018.

2) Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς επί εξώδικου συμβιβασμού για αποκατάσταση ζημιάς σε Ι.Χ. ιδιώτη από εργασίες του Τμήματος Πρασίνου και ψήφιση πίστωσης.

3) Λήψη απόφασης για ανατροπή της ΠΑΥ 371/2018 και ανάκληση της υπ’ αριθμ. 217/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης.

4) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 4.997,11 € για την διενέργεια της Προμήθειας «Αναλώσιμα μηχανολογικού εξοπλισμού – υλικών για το συνεργείο ηλεκτρολόγων του Δήμου Ρεθύμνης».

5) Λήψη απόφασης καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκρισης των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών & Συγκρότηση Επιτροπής για την Διενέργεια της υπηρεσίας «Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού» έτους 2018.

6) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 24.998,77 € για την διενέργεια της υπηρεσίας «Συντήρηση και επέκταση του Δικτύου WI-FI» στο Δήμο Ρεθύμνης.

7) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 995,45 € για την διενέργεια της προμήθειας «Ανταλλακτικών για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Τμήματος Καθαριότητας του Δήμου Ρεθύμνης».

8) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, έγκρισης πραγματοποίησης δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 75.000,00 € για την διενέργεια του έργου «Ανάπλαση οικισμού Αμνάτου».

9) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 12.500,00 € για την διενέργεια της υπηρεσίας «Συντήρηση αυτόματων συστημάτων ρύθμισης κυκλοφορίας 2018».

10) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 24.000,00 € για την διενέργεια της υπηρεσίας «Σιδηρουργικές εργασίες 2018».

11) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος, ψήφιση πίστωσης ποσού 72.951,00 €, καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκρισης των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών & Συγκρότηση Επιτροπής για την Διενέργεια της Προμήθειας «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας και Ειδών Ατομικής Προστασίας για τους δικαιούχους εργαζόμενους των υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης» για το έτος 2018.

12) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00 € για την διενέργεια της υπηρεσίας «Συντήρηση σήμανσης ονοματοθεσίας οδών».

13) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 € για την διενέργεια της υπηρεσίας «Συντήρηση μεταλλικών στεγάστρων αναμονής επιβατών λεωφορείου».

14) Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

15) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.120,00 € για την διενέργεια της προμήθειας «Μίας βενζινοκίνητης γεννήτριας και μίας ηλεκτροκόλλησης για το Τμήμα Καθαριότητας του Δήμου Ρεθύμνης.

16) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση αποτελέσματος στον οριστικό Ανάδοχο διενέργειας του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης της υπηρεσίας «ΜΙΣΘΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ».

17) Ψήφιση πίστωσης ποσού 250,00 € για την πληρωμή e – παραβόλου στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων που αφορά το ΚΗΥ Όχημα του Δήμου Ρεθύμνης.

18) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 24.800,00 € για την διενέργεια της υπηρεσίας «Εργασίες στο νέο δημοτικό νεκροταφείο».

19) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικών και ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου διενέργειας του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική Κάλυψη παραλιών Δήμου Ρεθύμνης» για το έτος 2018.

20) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 24.000,00 € για την διενέργεια της υπηρεσίας «Εργασίες πλακόστρωσης τμημάτων οικισμού Αγ. Γεωργίου Αρμένων».

21) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 55.000,00 € για την διενέργεια του έργου «Διαπλάτυνση δρόμου από Ατσιπόπουλο προς Γάλλου και Πανεπιστήμιο».

22) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 7.399,42 € για την διενέργεια της προμήθειας «Μελέτη αναβάθμισης εξοπλισμού ΜΑΝ Φορέα Σύζευξης Δημαρχείου».

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)