12/05/17, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 14

Αριθμός Πρόσκλησης 14                                                  Άδελε, 12/05/2017

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 18η του μηνός Μαΐου έτους 2017, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 13:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2017.

2) Λήψη απόφασης για ανατροπή της ΠΑΥ 315/2017 και μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 131/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την ψήφιση πίστωσης.

3) Λήψη απόφασης για ανατροπή της ΠΑΥ 423/2017 και μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 273/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την ψήφιση πίστωσης.

4) Λήψη απόφασης για ανατροπή της ΠΑΥ 62/2017 και μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 135/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την ψήφιση πίστωσης

5) Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2017 που αφορά το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.

6) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Φεβρουαρίου 2017 έως και την 28η Φεβρουαρίου 2017.

7) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Μαρτίου 2017 έως και την 31η Μαρτίου 2017.

8) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης για Τέλη κυκλοφορίας Οχημάτων-Μηχανημάτων Δήμου Ρεθύμνης.

9) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης, τον καθορισμό και των έγκριση των Όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών και συγκρότηση της Επιτροπής για την Διενέργεια της Προμήθειας «Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων στην Πλατεία Μικρασιατών».

10) Απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αριθμ. 460Α΄/2017 Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής και έγκριση δικαιολογητικών πληρωμής.

11) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης, τον καθορισμό και των έγκριση των Όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών και συγκρότηση της Επιτροπής για την Διενέργεια της Προμήθειας «Προμήθεια Σκυροδέματος».

12) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών διαγωνισμού και ανάθεσης σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη, κατασκευής του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ».

13) Λήψη απόφαση για την πληρωμή διαφοράς τόκων από την εκτέλεση της 155/2014 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνου & της 121/2015 Απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Κρήτης.

14) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών διαγωνισμού και ανάθεσης σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη, κατασκευής του έργου: «ΔΡΟΜΟΙ ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ – ΚΑΛΙΘΕΑ 2015».

15) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών διαγωνισμού και ανάθεσης σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη, κατασκευής του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ».

16) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 324,75 € για την πράξη «Μισθώσεις μηχανημάτων (2016)».

17) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης της υπηρεσίας «Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού».

18) Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

19) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 10.777,23 για την διενέργεια της Προμήθειας « Προμήθεια ξυλείας».

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)