05/05/16, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 13

Αριθμός Πρόσκλησης 13                                           Άδελε, 05/05/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

ΠΡΟΣ:

Τακτικά μέλη
1. Μποτονάκης Μποτόνης
2. Μοτάκης Γεώργιος
3. Μπιρικάκης Εμμανουήλ
4. Παπαδουράκης Αναστάσιος
5. Σαμψών Στυλιανός
6. Τσιομπίκας Γρηγόριος
7. Βουρβαχάκης Σταύρος
8. Νίνος Θεόδωρος

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 9η του μηνός Μαΐου έτους 2016, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12:30 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2016.

2) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών και κατακύρωσης του αποτελέσματος διενέργειας του διαγωνισμού της εργασίας «Μισθώσεις μηχανημάτων»..

3) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης και για τον καθορισμό και την έγκριση των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ».

4) Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης του ποσού των 4.920,00 € για την προμήθεια: «Προμήθεια Aυτόκαυστου Κλιβάνου» για την λειτουργία του εθελοντικού ιατρείου κοινωνικής αλληλεγγύης στην πόλη του Ρεθύμνου.

5) Καθορισμός και έγκριση των όρων διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) του Δήμου Ρεθύμνης.

6) Απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αριθμ. 18Β/2016 Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής και έγκριση δικαιολογητικών πληρωμής.

7) Απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αριθμ. 19Β/2016 Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής και έγκριση δικαιολογητικών πληρωμής.

8) Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

9) Εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 47/2015 Απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Κρήτης και ψήφιση πίστωσης.

10) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 959,40 € για την εργασία «Βάψιμο με ηλεκτροστατική βαφή καλαθιών απορριμμάτων» του Τμήματος Καθαριότητας.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)