Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 13/2021 - 23/04/21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 13/2021)

 

Καλείστε να συμμετάσχετε στη Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης, που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της εφαρμογής Zoom Meeting, στις 28 Απριλίου 2021, ημέρα Μ. Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ., για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές συμπληρωματικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019), τις διατάξεις του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄) και της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 24489/16-4-2021 (ΦΕΚ Β΄ 1558):

1) Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2021 που αφορά το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.

2) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 34/2021 Απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» με θέμα: «Διαγραφή οφειλών σπουδαστών του Δημοτικού Ωδείου Ρεθύμνης κατά το σχολ. Έτος 2020-2021».

3) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 35/2021 Απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» με θέμα: «Διαγραφή οφειλής για την φιλοξενία παιδιού στον Α΄ Βρεφονηπιακό Σταθμό κατά το σχολ. Έτος 2020-2021».

4) Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στη Δημοτική Ενότητα Λαππαίων».

5) Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ.αρ. 297/2020 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνης

6) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού και ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου του δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

7) Λήψη απόφασης για Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ».

8) Έγκριση και εξειδίκευση δαπάνης για την τουριστική προβολή του Δήμου Ρεθύμνης έτους 2021.

9) Έγκριση και εξειδίκευση δαπάνης για την διοργάνωση Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ποδηλασίας στο Ρέθυμνο.

10) Έγκριση του 10ου Α.Π.Ε. της Κύριας Σύμβασης και του 5ου Α.Π.Ε. της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ κλπ Β1 ΥΠΟΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΛΠ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΟΥ (ΔΙΚΤΥΑ)».

11) Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και εσόδων.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)