Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 13/2020 - 01/06/20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 13/2020)

 

Καλείστε να προσέλθετε στη κεκλεισμένων των θυρών τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 5η του μηνός Ιουνίου έτους 2020, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 13:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές συμπληρωματικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019) και την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/ΤΕΥΧΟΣ Α’/11.03.2020):

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2020.

2) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 78/2020 Απόφασης του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020».

3) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης της Υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officer-D.P.O.) και υπηρεσιών GDPR στα πλαίσια του Κανονισμού 2016/679 (ΕΕ)-GDPR για το Δήμο Ρεθύμνης».

4) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης, τον καθορισμό και την έγκριση των Όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών και συγκρότηση Επιτροπής για την διενέργεια του δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 4/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΙΝΕ».

5) Έγκριση και εξειδίκευση δαπάνης που αφορά την αγορά εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Ρεθύμνης.

6) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου «ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 2019».

7) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού 4, μερική ακύρωση της υπ’ αριθμ. 192/2020 Απόφασης Οικ. Επιτροπής και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του δημόσιου διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας – Ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων ειδών Παντοπωλείου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης και των Νομικών του Προσώπων», για την ΟΜΑΔΑ 1, κατόπιν συμμόρφωσης με την 592/2020 απόφαση της Α.Ε.Π.Π.

8) Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ Τ.Κ. ΑΜΝΑΤΟΥ».

9) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού 1 διενέργειας του δημόσιου διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ” στο πλαίσιο του ΕΠ ‘Κρήτη’ 2014-2020».

10) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ».

11) Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 96/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας απόφασης περί έγκρισης αποζημίωσης χρήσης μηχανημάτων έργων και έγκρισης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.

12) Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 87/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας απόφασης.

13) Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 239/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας απόφασης.

14) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΟΥ»

15) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου «Κατασκευή υποδομής παιδικής χαράς Σταυρωμένου».

16) Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4674/2020.

Σημειώνεται ότι η Οικονομική Επιτροπή θα συνεδριάσει δια ζώσης, αλλά κεκλεισμένων των θυρών, βάσει της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/ΤΕΥΧΟΣ Α’/11.03.2020).

Ως εκ τούτου, στη Συνεδρίαση θα παρευρίσκονται αποκλειστικά και μόνο ο Πρόεδρος της Επιτροπής , τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και η γραμματέας-υπάλληλος του Δήμου.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)