28/04/17, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 13

Αριθμός Πρόσκλησης 13                                              Άδελε, 28/04/2017

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 3η του μηνός Μαΐου έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

1) Έγκριση απολογιστικών πινάκων Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Ρεθύμνης οικ. έτους 2016.

2) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2017.

3) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και κατακύρωσης του αποτελέσματος του φανερού, προφορικού, πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση των Δημοτικών Τουαλετών Δήμου Ρεθύμνης.

4) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών διαγωνισμού και ανάθεσης σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη κατασκευής του έργου: «ΔΡΟΜΟΙ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ».

5) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 292.468,98 € για την πράξη «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ∆.Ε. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ»..

6) Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

7) Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος & ψήφιση πίστωσης ποσού 130.000,00 € για την διενέργεια του έργου: « Κατασκευή τοιχίων».

8) Ψηφίσεις πιστώσεων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.

9) Εκτέλεση της με αρ. 59/2016 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνης και ψήφιση πίστωσης.

10) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 120.646,00 € για την εκτέλεση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΡΙΝΕ».

11) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και την έγκριση των όρων διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΝ».

12) Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΝ».

13) Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 19.989,70 € για την διενέργεια της προμήθειας «Φυτών».

14) Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.221,40 € για την διενέργεια της υπηρεσίας «Συντήρηση μηχανήματος εμφακέλλωσης».

15) Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για την διενέργεια της προμήθειας «Δύο (2) αντλιών λυμάτων».

16) Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 5.465,08 € για την διενέργεια της προμήθειας «Λοιπών μηχανημάτων και ανταλλακτικών».

17) Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 6.900,00 € για την διενέργεια της προμήθειας «Κλιματιστικών».

18) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωσης του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο του συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας και υπηρεσίας «Παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών».

19) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ» έτους 2017.

20) Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος και Ψήφιση πίστωσης ποσού 116.000,00 € για την Διενέργεια της Προμήθειας «Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων στην Πλατεία Μικρασιατών».

21) Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος και Ψήφιση πίστωσης ποσού 390.773,60 € για την Διενέργεια της Προμήθειας «Προμήθεια Σκυροδέματος» για το έτος 2017.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)