Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 12/2022 - 07/04/22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 12/2022)

Καλείστε να συμμετάσχετε στη Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης, που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της εφαρμογής Zoom Meeting, στις 11 Απριλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ., για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές συμπληρωματικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019), τις διατάξεις του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄) και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 18959/01.04.2022 (ΦΕΚ 1547/02.04.2022 τεύχος Β'):

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2022.

2) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Νοεμβρίου 2021 έως και την 30η Νοεμβρίου 2021.

3) Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2020 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ_ΥΠΟΈΡΓΟ: Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ_ΤΟΜΕΑΣ 3».

4) Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) Εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟΥ».

5) Αποπεράτωση των εργασιών της σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ασφαλτομίγματος ζεστής και ψυχρής ασφάλτου» για το Τμήμα 2 «ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΨΥΧΡΟΥ ΤΥΠΟΥ», λόγω θανάτου του αναδόχου.

6) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια Οικοδομικών – Αδρανών Υλικών» για την Ομάδα Β΄ «ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ», στα πλαίσια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

7) Λήψη απόφασης καθορισμού τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκριση των Όρων και Τεχνικών Προδιαγραφών και συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας της Υπηρεσίας «Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης για την παρουσία της caretta – caretta στη βόρεια παραλία Ρεθύμνου».

8) Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ».

9) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού 3 και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου διενέργειας του δημόσιου διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στο δίκτυο οδοφωτισμού Δήμου Ρεθύμνης».

10) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας «ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΔΡΩΝ».

11) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙA ΕΛΕΥΘΕΡΝΑ».

12) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2020 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Υποέργο: Δ. Ε. ΝΙΚ. ΦΩΚΑ ΤΟΜΕΑΣ 2».

13) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΟΝΥΧΤΗ - Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

14) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2020 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Υποέργο: Δ.Ε. ΛΑΠΠΑΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ 1».

15) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2020 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Υποέργο: Δ.Ε. ΛΑΠΠΑΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ 2.

16) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

17) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1ΟΥ ΕΠΑΛ».

18) Λήψη απόφασης για το άγονο του αποτελέσματος της φανερής, προφορικής και μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση των Υπηρεσιών της Δ/νσης Πολιτισμού-Τουρισμού-Αθλητισμού-Μουσικής Παιδείας.

19) Λήψη απόφασης έγκριση Πρακτικού και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας «Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων – δεικτών στον Δήμο Ρεθύμνης ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων – δεικτών στον Δήμο Ρεθύμνης».

20) Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2020 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ Υποέργο : Δ.Ε. Νικ. Φωκά Τομέας 1».

21) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάθεση της υπηρεσίας «Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού Οικονομικής – Διοικητικής Υπηρεσίας», στα πλαίσια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

22) Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και εσόδων- Διαγραφή βεβαιωμένων εσόδων.

 

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

 

 

Γιώργης Χ. Μαρινάκης

 

Δήμαρχος Ρεθύμνης

 

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)