Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 12/2021 - 22/04/21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 12/2021)

Καλείστε να συμμετάσχετε στη Έκτακτη και Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης, που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της εφαρμογής Zoom Meeting, στις 22 Απριλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ., για την λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της Ημερησίας Διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές συμπληρωματικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019, τις διατάξεις του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.20 τ. Α΄) και της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 22489/16-4-2021 (ΦΕΚ Β΄ 1558):

1) Προτεραιοποίηση έργων προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» στο Δήμο Ρεθύμνης.

Η Συνεδρίαση είναι έκτακτη και κατεπείγουσα, και το επείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι την ερχόμενη εβδομάδα έχει προγραμματιστεί Επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης και θα πρέπει σύμφωνα με την επείγουσα εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών, να προχωρήσουμε άμεσα στην προτεραιοποίηση των έργων που έχουν προταθεί, έτσι ώστε να προχωρήσει και η αξιολόγησή τους.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)