04/06/18, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε, 01/06/2018

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 14350

ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΟΥ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δ/νση: Άδελε Δήμου Ρεθύμνης

Τ.Κ. 74 100 - ΡΕΘΥΜΝΟ ΠΡΟΣ:

 

Πληροφορίες: Ξενικάκη Ιωάννα

ΤΗΛ.: 28313.41014

FAX 28310.72125

 

ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1. κ. Δήμαρχο Ρεθύμνης

2. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

3. Γενική Γραμματέα Δήμου Ρεθύμνης

4. Διευθυντές Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

5. Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

6. ΜΜΕ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

(Αύξων αριθμός 12/2018)

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 7η του μηνός Ιουνίου έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

1) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και την έγκριση των όρων διενέργειας της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων για τη λειτουργία συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος CIVITAS DESTINATIONS».

2) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και την έγκριση των όρων διενέργειας της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ταβέρνας στη θέση «Καμάρι» της Τ.Κ. Γερανίου, Δ.Ε. Νικηφόρου Φωκά του Δήμου Ρεθύμνης.

3) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 360.000,00 € για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 2018».

4) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 146,03 € ως «αχρεωστήτως εισπραχθέν».

5) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 2.799,99 € για την διενέργεια της Προμήθειας «Προμήθεια προγράμματος μεταφόρτωσης δεδομένων ψηφιακών ταχογράφων» των Οχημάτων του Δήμου Ρεθύμνης.

6) Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

7) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 6.590,90 € για την διενέργεια της Προμήθειας «Ανανέωση Αδειών Λογισμικού».

8) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 1.430,09 € για την συνεχιζόμενη εργασία «Αμοιβή Υπηρεσιακού Γιατρού» έτους 2017.

9) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης για Τέλη κυκλοφορίας Οχημάτων-Μηχανημάτων Δήμου Ρεθύμνης.

10) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης σε δικαιούχους για το ακίνητό τους, λόγω ρυμοτόμησης.

11) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση αποτελέσματος στον οριστικό Ανάδοχο διενέργειας του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΝΝΑ».

12) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 8.000,00 € για την Διενέργεια της Προμήθειας «Προμήθεια τεντών στέγασης υπαίθριων εκδηλώσεων».

13) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 12.400,00 € για την Διενέργεια της Υπηρεσίας «Διερεύνηση τρόπων αξιοποίησης και αναβάθμισης του κτιρίου Φιλαρμονικής για αναβάθμιση του πολιτιστικού προϊόντος».

14) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 9.500,00 € για την Διενέργεια της Υπηρεσίας «Παρεμβάσεις σε επικίνδυνα ετοιμόρροπα κτίρια».

15) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση αποτελέσματος στον οριστικό Ανάδοχο διενέργειας του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017».

 

 

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

Τακτικά Μέλη

1. Κιαγιάς Δράκος

2. Λαχνιδάκης Δημήτριος

3. Σαμψών Στυλιανός

4. Τσιομπίκας Γρηγόριος

5. Χριστουλάκης Όθωνας

6. Μποτονάκης Μποτόνης

7. Γαϊτάνης Ιωάννης

8. Φουρφουλάκης Εμμανουήλ

 

Αναπληρωματικά Μέλη Πλειοψηφίας

α. Μοτάκης Γεώργιος

β. Πετρακάκης Νικόλαος

γ. Αγριμάκης Νικόλαος

Αναπληρωματικά Μέλη Μειοψηφίας

 

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)