20/04/17, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 12

Αριθμός Πρόσκλησης 12                                    Άδελε, 20/04/2017

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 24η του μηνός Απριλίου έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2017.

2) Έκθεση υλοποίησης του Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης Α΄ Τριμήνου έτους 2017.

3) Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος & ψήφιση πίστωσης ποσού 4.947,60 € της προμήθειας Λιπαντικών για την Συντήρηση των Οχημάτων-Μηχανημάτων του Δήμου Ρεθύμνης Έτους 2017.

4) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών 1 και 2 του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Ανταλλακτικά- Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων».

5) Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 215.605,15 € για την Διενέργεια της Προμήθειας «Προμήθεια Οικοδομικών – Αδρανών Υλικών & Χρωμάτων» για το έτος 2017.

6) Ορισμός δικηγόρου για την υποστήριξη των υπ’ αρ. κατ. ΠΡΝ 126, 127/9-11-2009 προσφυγών ενώπιων του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χανίων.

7) Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες

8) Λήψη απόφασης καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκρισης των Όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών και συγκρότηση επιτροπής για την Διενέργεια της Προμήθειας «Προμήθεια Οικοδομικών – Αδρανών Υλικών & Χρωμάτων»

9) Λήψη απόφασης για την άσκηση αίτησης από τον Δήμο Ρεθύμνης για τον οριστικό καθορισμό αποζημίωσης ενώπιων του Τριμελούς Εφετείου Κρήτης.

10) Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος & ψήφιση πίστωσης ποσού 24.800,00 € για την Διενέργεια της υπηρεσίας «Άρση καταπτώσεων πρανούς σε δημοτικό δρόμο στη Σκαλέτα».

11) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 8.005,44 € για την εργασία με τίτλο «Φυτοπροστασία των πεύκων από το έντομο Thaumetopaea pityocampa στο Δήμο Ρεθύμνης».

12) Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος & ψήφιση πίστωσης ποσού 84.474,72 € για την Διενέργεια του έργου «Έργα στα νεκροταφεία τοπικών κοινοτήτων».

13) Εκτέλεση της με αριθ. 1/2016 Απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Κρήτης και ψήφιση πίστωσης.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)