15/04/16, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 11

Αριθμός Πρόσκλησης 11

Άδελε, 14/04/2016

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

 

ΠΡΟΣ:

Τακτικά μέλη

1. Μποτονάκης Μποτόνης

2. Μοτάκης Γεώργιος

3. Μπιρικάκης Εμμανουήλ

4. Παπαδουράκης Αναστάσιος

5. Σαμψών Στυλιανός

6. Τσιομπίκας Γρηγόριος

7. Βουρβαχάκης Σταύρος

8. Νίνος Θεόδωρος

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Γραφείο Δημάρχου

2. Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

α. Θεοδωράκης Βασίλειος

β. Λαχνιδάκης Δημήτριος

γ. Συριανόγλου Αναστάσιος

Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

α. Μανουσογιάννης Μανούσος

β. Παλαφούτης Εμμανουήλ

3. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

4. Δ/νσεις Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

5. Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 18η του μηνός Απριλίου έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2016.

2) Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2016 που αφορά το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.

3) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως και την 29η Ιανουαρίου 2016.

4) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Φεβρουαρίου 2016 έως και την 29η Φεβρουαρίου 2016.

5) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Μαρτίου 2016 έως και την 31η Μαρτίου 2016.

6) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών διαγωνισμού και κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΤΗ ΣΟΧΩΡΑ».

7) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών διαγωνισμού και κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου: «ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ».

8) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 10.000,00 € για την πράξη «Αμοιβή Ενεργειακών Επιθεωρητών».

9) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 1.212,04 € για την «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων».

10) Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση και ψήφιση πίστωσης της μελέτης: «Μελέτη ισόπεδου κυκλικού κόμβου στρατοπέδου Θεοδωράκη Δήμου Ρεθύμνης».

11) Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

12) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 1.291,50 € για την ηχητική κάλυψη των Αθλητικών Εκδηλώσεων Δήμου Ρεθύμνης έτους 2016.

13) Λήψη απόφασης για ανάκληση της υπ’ αριθμ. 223/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης.

14) Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων του Δήμου Ρεθύμνης σε ημερίδα, έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης.

15) Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.200,00 € για καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες (Βοήθημα Ένδειας).

16) Εκτέλεση ή μη της υπ’ αριθμ. 2/2016 Απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Κρήτης.

 

 

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)