Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 11/2022 - 06/04/22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 11/2022)

 

ΚΑΛΕΙΣΤΕ να συμμετάσχετε στην Έκτακτη και Κατεπείγουσα Συνεδρίαση (Δια Περιφοράς) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρεθύμνης, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α’) και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 18959/02.04.2022 (ΦΕΚ 1547/02.04.2022 τεύχος Β'), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στις 7 Απριλίου 2022 ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης την 10:00 π.μ. και λήξη την 10:30 π.μ., για την λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της Ημερησίας Διάταξης:

1) Έγκριση και εξειδίκευση πίστωσης κάλυψης δαπανών για την πραγματοποίηση αθλητικών εκδηλώσεων Δήμου Ρεθύμνου έτους 2022.

Η Συνεδρίαση είναι έκτακτη και κατεπείγουσα, διότι η πρώτη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 17 Απριλίου 2022, και σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον νέο Ν. 4782/2021, προκειμένου να γίνει η ανάθεση της εργασίας απαιτούνται πέντε (5) ημέρες από την ημέρας της πρόσκλησης.

Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την παραπάνω ώρα θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Γιώργης Χ. Μαρινάκης
Δήμαρχος Ρεθύμνης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

(Αύξων αριθμός 11/2022) 

 

ΚΑΛΕΙΣΤΕ να συμμετάσχετε στην Έκτακτη και Κατεπείγουσα Συνεδρίαση (Δια Περιφοράς) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρεθύμνης, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α’) και της ΚΥΑ  Δ1α/ΓΠ.οικ. 18959/02.04.2022 (ΦΕΚ 1547/02.04.2022 τεύχος Β'), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στις 7 Απριλίου 2022 ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης την 10:00 π.μ. και λήξη την 10:30 π.μ., για την λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της Ημερησίας Διάταξης:

  

1)  Έγκριση και εξειδίκευση πίστωσης κάλυψης δαπανών για την πραγματοποίηση αθλητικών εκδηλώσεων Δήμου Ρεθύμνου έτους 2022.

 

Η Συνεδρίαση είναι έκτακτη και κατεπείγουσα, διότι η πρώτη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 17 Απριλίου 2022, και σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον νέο Ν. 4782/2021,  προκειμένου να γίνει η ανάθεση της εργασίας απαιτούνται πέντε (5) ημέρες από την ημέρας της πρόσκλησης.

 

Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την παραπάνω ώρα θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα). 

 

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

                           Γιώργης Χ. Μαρινάκης

                             Δήμαρχος Ρεθύμνης

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)