Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 11/2020 - 30/04/20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 11/2020)

 

ΚΑΛΕΙΣΤΕ να συμμετάσχετε στη τακτική Συνεδρίαση δια περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρεθύμνης, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α’), την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, της παρ. 1 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος Α’) και την με αριθ. Εγκυκλίου 40/31-3-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 5 Μαΐου 2020 ημέρα ΤΡΙΤΗ με ώρα έναρξης την 13:00 μ.μ. και λήξη την 15:00 μ.μ., για την λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης:

 

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2020.

2) Έγκριση απολογιστικών πινάκων Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Ρεθύμνης οικ. έτους 2019.

3) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Μαρτίου 2020 έως και την 31η Μαρτίου 2020.

4) Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών που προέκυψαν από την εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

5) Έγκριση προγραμματισμού, πινάκων προγραμματισμού και πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ για οχτώ (8) μήνες, στην Διεύθυνση Καθαριότητας, Διαχείρισης Απορριμμάτων-Αστικού Περιβάλλοντος και Πρασίνου –Αγροτικής Ανάπτυξης με κάλυψη της δαπάνης από λοιπές αντικαταβολές.

6) Έγκριση προγραμματισμού, πινάκων προγραμματισμού και πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ για οχτώ (8) μήνες, στην Διεύθυνση Καθαριότητας, Διαχείρισης Απορριμμάτων-Αστικού Περιβάλλοντος και Πρασίνου –Αγροτικής Ανάπτυξης με κάλυψη της δαπάνης από πιστώσεις που προέρχονται από ιδίους πόρους.

7) Έγκριση προγραμματισμού, πινάκων προγραμματισμού και πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ για οχτώ (8) μήνες, στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Διεύθυνσης Υπηρεσιών Δόμησης με κάλυψη της δαπάνης από πιστώσεις που προέρχονται από ιδίους πόρους.

8) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 111/2020 Απόφασης Δ.Σ. του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ με θέμα: «4η αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2020 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου».

9) Έγκριση των υπ’ αριθμ. 56/2020, 62/2020 και 71Α/2020 Αποφάσεων του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2020».

10) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 67/2020 Απόφασης με θέμα: «Διαγραφή οφειλών σπουδαστών του Δημοτικού Ωδείου Ρεθύμνης» του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

11) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2019».

12) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

13) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ».

14) Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 2019».

15) Λήψη απόφασης για την έγκριση και τον καθορισμό των όρων διενέργειας της δημοπρασίας για την αγορά ακινήτου - οικοπέδου για την τοποθέτηση Προκάτ αιθουσών για την στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Ατσιποπούλου.

16) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάθεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΒΟΑΚ ΡΕΘΥΜΝΟ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ», στα πλαίσια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με την διαδικασία του κατεπείγοντος.

17) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης της Υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officer-D.P.O.) και υπηρεσιών GDPR στα πλαίσια του Κανονισμού 2016/679 (ΕΕ)-GDPR για το Δήμο Ρεθύμνης».

18) Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας εργασιών του έργου: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ».

19) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΜΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ».

20) Έγκριση παράτασης της υπ. αρ. 39873/20-12-2019 ενεργής σύμβασης για την προμήθεια: «Destinations – Προμήθεια και εγκατάσταση Έξυπνου Συστήματος Διαχείρισης Στάθμευσης».

21) Παράταση προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής με αριθμ. 0368Α/5-3-2020 που αφορά το Υποθηκοφυλακείο (μεταγραφές συμβολαίων, πράξεων αναλογισμού, κτηματολογικά Αποσπάσματα κλπ.).

22) Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής με παρατηρήσεις μηνός Απριλίου και διόρθωσης πληρωμών της υπηρεσίας «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ».

 

Παρακαλούμε, όπως μας ενημερώσετε για τη συμμετοχή σας με αποστολή e-mail στο xenikaki@rethymno.gr (Γραμματεία Οικ. Επιτροπής) με ταυτόχρονη κοινοποίηση και στο e-mail: stelspan@gmail.com (Προέδρου Οικ. Επιτροπής κ. Σπανουδάκη Στυλιανού), κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης, καθώς επίσης και για τις απόψεις σας επί των ανωτέρω θεμάτων και για την ψήφο σας.

 

Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την παραπάνω ώρα θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).

 

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)