21/05/18, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 11

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε, 18.05.2018

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 13189

ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΟΥ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δ/νση: Άδελε Δήμου Ρεθύμνης

Τ.Κ. 74 100 - ΡΕΘΥΜΝΟ ΠΡΟΣ:

 

Πληροφορίες: Ξενικάκη Ιωάννα

ΤΗΛ.: 28313.41014

FAX 28310.72125

 

ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1. κ. Δήμαρχο Ρεθύμνης

2. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

3. Γενική Γραμματέα Δήμου Ρεθύμνης

4. Διευθυντές Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

5. Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

6. ΜΜΕ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

(Αύξων αριθμός 11/2018)

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 24η του μηνός Μαΐου έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2018.

2) Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2018 που αφορά το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.

3) Λήψη απόφασης καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκρισης των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών & Συγκρότηση Επιτροπής για την Διενέργεια της προμήθειας «Προμήθεια Οικοδομικών – Αδρανών Υλικών & Χρωμάτων».

4) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου του συνοπτικού Διαγωνισμού εκτέλεσης της Προμήθειας «Απομαγνητοφώνηση, Αναπαραγωγή και Βιβλιοδεσία πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου».

5) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου του συνοπτικού Διαγωνισμού εκτέλεσης της Προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ».

6) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 € για την διενέργεια της υπηρεσίας «Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών».

7) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 50.000,00 € για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση πλατείας Γιαννουδίου».

8) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 24.800,00 € για την διενέργεια της υπηρεσίας «Εργασίες συντήρησης βιομηχανικών δαπέδων».

9) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00 € για την διενέργεια της υπηρεσίας «Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού Γρ. Κίνησης».

10) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση αποτελέσματος στον οριστικό Ανάδοχο διενέργειας της προμήθειας «Προμήθεια Τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο».

11) Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθμό 105/2018 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρεθύμνης.

12) Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής αποζημίωσης στο Τριμελές Εφετείο Κρήτης για την απαλλοτρίωση ακινήτων Δήμου Ρεθύμνης.

13) Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

14) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 65,10 € ως «αχρεωστήτως εισπραχθέν».

15) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 24.800,00 € για την διενέργεια της προμήθειας «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και απαραίτητου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στη Δημοτική Ενότητα Αρκαδίου».

16) Λήψη απόφασης καθορισμού και έγκρισης των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών & Συγκρότηση Επιτροπής για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή δικτύου πυροπροστασίας στο Δημοτικό κήπο».

17) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 320.000,00 € για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση βατότητας – Ασφαλτοστρώσεις οδών 2018».

18) Ψήφιση πίστωσης για την αγορά ακινήτου στο Δήμο Ρεθύμνης.

19) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 8.569,91 € για την εργασία «Αμοιβή Υπηρεσιακού Γιατρού».

 

 

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

Τακτικά Μέλη

1. Κιαγιάς Δράκος

2. Λαχνιδάκης Δημήτριος

3. Σαμψών Στυλιανός

4. Τσιομπίκας Γρηγόριος

5. Χριστουλάκης Όθωνας

6. Μποτονάκης Μποτόνης

7. Βουρβαχάκης Σταύρος

8. Φουρφουλάκης Εμμανουήλ

 

Αναπληρωματικά Μέλη Πλειοψηφίας

α. Μοτάκης Γεώργιος

β. Πετρακάκης Νικόλαος

γ. Αγριμάκης Νικόλαος

Αναπληρωματικά Μέλη Μειοψηφίας

α. Γαϊτάνης Ιωάννης

 

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)