01/04/16, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 10

Αριθμός Πρόσκλησης 10

Άδελε, 01/04/2016

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

 

ΠΡΟΣ:

Τακτικά μέλη

1. Μποτονάκης Μποτόνης

2. Μοτάκης Γεώργιος

3. Μπιρικάκης Εμμανουήλ

4. Παπαδουράκης Αναστάσιος

5. Σαμψών Στυλιανός

6. Τσιομπίκας Γρηγόριος

7. Βουρβαχάκης Σταύρος

8. Νίνος Θεόδωρος

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Γραφείο Δημάρχου

2. Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

α. Θεοδωράκης Βασίλειος

β. Λαχνιδάκης Δημήτριος

γ. Συριανόγλου Αναστάσιος

Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

α. Μανουσογιάννης Μανούσος

β. Παλαφούτης Εμμανουήλ

3. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

4. Δ/νσεις Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

5. Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 7η του μηνός Απριλίου έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

1) Έγκριση απολογιστικών πινάκων εσόδων – εξόδων του Δήμου Ρεθύμνης οικ. έτους 2015.

2) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 1.387,44 € για την προμήθεια υλικών περίφραξης για τις ανάγκες του Τμήματος Καθαριότητας Δήμου Ρεθύμνης.

3) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 10.000,00 € για την εκτέλεση της εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ».

4) Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

5) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και την έγκριση των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας: «ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ».

6) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και την έγκριση των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ» και συγκρότηση της Επιτροπής.

7) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και την έγκριση των όρων διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ».

8) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και την έγκριση των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» και συγκρότηση της Επιτροπής.

9) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 8.274,30 € για την εργασία «Μεταφορά γυάλινων συσκευασιών από εργολάβο, κατόπιν ανάθεσης.

10) Λήψη απόφασης έγκρισης των πρακτικών και κατακύρωση του αποτελέσματος της προμήθειας «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνης και των Νομικών του Προσώπων» Έτους 2016-2017.

11) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 10.000,00 € για την προμήθεια «Προμήθεια συστήματος ηλιακών θερμοσιφώνων στο ΔΑΚ Γάλλου».

12) Λήψη απόφασης για την ανατροπή της Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 71/2016 και μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 91/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης.

13) Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2016 που αφορά το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.

14) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2016.

15) Λήψη απόφασης για την εκτέλεση ή μη της υπ’ αριθμ. 1/2016 απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Κρήτης.

16) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και την έγκριση των όρων διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΝΙΚ. ΦΩΚΑ» και συγκρότηση της Επιτροπής.

 

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)