Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 10/2022 - 24/03/22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 10/2022)

Καλείστε να συμμετάσχετε στη Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης, που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της εφαρμογής Zoom Meeting, στις 31 Μαρτίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 μ.μ., για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές συμπληρωματικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019), τις διατάξεις του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄) και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 16506/18.03.2022 (ΦΕΚ 1302/18.03.2022 τεύχος Β’):

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2022.

2) Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ Μερικής Απασχόλησης, για τις ανάγκες των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Δήμου Ρεθύμνης.

3) Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ έτους 2022 για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα και λοιπών αντικαταβολών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Αγροτικής Ανάπτυξης.

4) Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ έτους 2022 με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου για τις υπηρεσίες του Δήμου Ρεθύμνης.

5) Καθορισμός μεγίστου ορίου πρώτης προσφοράς διενέργειας του μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου ως αποθηκευτικός χώρος για την εξυπηρέτηση του 4ου Νηπιαγωγείου Ατσιποπούλου.

6) Συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. Σ276-2022 Απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), ακύρωση της υπ’ αριθμ. 333/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο διενέργειας του δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ – ΩΔΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» και ανάθεση της σύμβασης του έργου στον επόμενο μειοδότη.

7) Λήψη απόφασης καθορισμού τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκριση των Όρων και Τεχνικών Προδιαγραφών, έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ».

8) Λήψη απόφασης καθορισμού τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκριση των Όρων και Τεχνικών Προδιαγραφών και συγκρότηση επιτροπών διενέργειας της Υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική Κάλυψη παραλιών Δήμου Ρεθύμνης».

9) Λήψη απόφασης καθορισμού τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκριση των Όρων και Τεχνικών Προδιαγραφών και συγκρότηση επιτροπών διενέργειας της Προμήθειας «Προμήθεια Γάλακτος για το Εργατοτεχνικό Προσωπικό του Δήμου – Αναλωσίμων για τις Ανάγκες Εστίασης των Δομών (Βρεφονηπιακοί Σταθμοί – ΚΑΠΗ - ΚΗΦΗ - ΚΔΑΠ) και Σίτιση Μαθητών Μουσικού Σχολείου Ρεθύμνου».

10) Λήψη απόφασης καθορισμού τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκριση των Όρων και Τεχνικών Προδιαγραφών και συγκρότηση επιτροπών διενέργειας της Υπηρεσίας «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ».

11) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια κλαδοτεμαχιστή».

12) Έγκριση της αποζημίωσης της δαπάνης μετακίνησης του Αντιδημάρχου Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης Δήμου Ρεθύμνης, στο Graz της Αυστρίας.

13) Έγκριση της αποζημίωσης της δαπάνης μετακίνησης του Δημάρχου Ρεθύμνης, στις Βρυξέλλες.

14) Έγκριση της αποζημίωσης της δαπάνης μετακίνησης του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων και Κυκλοφοριακών Θεμάτων Δήμου Ρεθύμνης, στις Βρυξέλλες.

15) Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και εσόδων- Διαγραφή βεβαιωμένων εσόδων.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Γιώργης Χ. Μαρινάκης

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)