Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 10/2021 - 23/03/21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 10/2021)

Καλείστε να συμμετάσχετε στη Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης, που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της εφαρμογής Zoom Meeting, στις 26 Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές συμπληρωματικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019), τις διατάξεις του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄) και της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 16320/12.03.2021 (ΦΕΚ 996/13.03.2021 τεύχος Β'):

1) Έλεγχος και έγκριση του Ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019 του Δήμου Ρεθύμνης και σύνταξη έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

2) Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2021 που αφορά το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.

3) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 21/2021 Απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021».

4) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 37/2021 Απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ με θέμα: «2η αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2021 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου».

5) Έγκριση προγραμματισμού, πινάκων προγραμματισμού και πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ για οχτώ (8) μήνες, στην Διεύθυνσης Καθαριότητας Διαχείρισης Απορριμμάτων Αστικού Περιβάλλοντος & Πρασίνου Αγροτικής Ανάπτυξης με κάλυψη της δαπάνης υπό την μορφή αντίτιμου και λοιπών αντικαταβολών.

6) Έγκριση προγραμματισμού, πινάκων προγραμματισμού και πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ για οχτώ (8) μήνες, στην Διεύθυνση Υπηρεσιών Δόμησης με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

7) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 120/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης.

8) Λήψη απόφασης για έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο «Ανάπλαση περιοχής γύρω από το 2ο γυμνάσιο Λύκειο Δήμου Ρεθύμνης για την ενίσχυση της ασφάλειας κατά την μετακίνηση των μαθητών».

9) Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2019».

10) Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς επί εξώδικου συμβιβασμού για αποζημίωση χρήσης ακινήτου.

11) Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ – ΩΔΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

12) Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

13) Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΡΑΚΗΝΑ».

14) Ορισμός μελών Κοινής επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 6 της προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Προσδιορισμός της βιώσιμης ανάπτυξης της Κρητικής χλωρίδας σε συστήματα αστικών φυτεμένων δωμάτων με τη συνδυαστική χρήση ερευνητικών δεδομένων και βιοκλιματικού σχεδιασμού, ο οποίος βασίζεται σε δεδομένα πτήσεων μη επανδρωμένων μέσων και υπολογιστικών εξομοιώσεων, χρησιμοποιώντας ως μοντέλο εφαρμογής την κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης στο Δήμο Ρεθύμνου» μεταξύ Δήμου Ρεθύμνης και ΕΛΜΕΠΑ.

15) Έγκριση συμπληρωματικής σύμβασης για Επέκταση της υπ. αρ. 411/9-1-2020 σύμβασης για την προμήθεια: «Ανταλλακτικά-Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων».

16) Έγκριση παράτασης της υπ. αρ. 39572/17-12-2019 ενεργής σύμβασης για την υπηρεσία: «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

17) Υποβολή πρότασης του Δήμου Ρεθύμνης ως φορέα λειτουργίας Λαϊκών Αγορών προς το Περιφερειακό Συμβούλιο για το ύψος του ημερήσιου τέλους από πωλητές Λαϊκών Αγορών.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)