06/04/17, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 10

Αριθμός Πρόσκλησης 10                                                Άδελε, 06/04/2017

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 10η του μηνός Απριλίου έτους 2017, ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2017.

2) Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής του ανοικτού διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ».

3) Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής του ανοικτού διαγωνισμού του έργου: «ΔΡΟΜΟΙ ΜΑΣΤΑΜΠΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2015».

4) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 12.500,00 € για την διενέργεια της υπηρεσίας «Συμπληρωματικές εργασίες στα πλαίσια της ανάπλασης της οδού Σταμαθιουδάκη».

5) Λήψη απόφασης για ανατροπή της ΠΑΥ 252/2017 και ανάκληση της υπ’ αριθμ. 86/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά την ψήφιση πίστωσης.

6) Καθορισμός και έγκριση των όρων διενέργειας φανερής προφορικής και πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση των Δημοτικών Τουαλετών του Δήμου Ρεθύμνης.

7) Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες

8) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 50.000,00 € για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης».

9) Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 225/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης.

10) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και την έγκριση των όρων διενέργειας του διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 2017».

11) Ψήφιση πίστωσης ποσού 13.547,41 € για αποζημίωση δημότη λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.

12) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών και Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας και υπηρεσίας «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Δήμου Ρεθύμνης.

13) Λήψη απόφασης καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκρισης των Όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών και Συγκρότηση Επιτροπής για την Διενέργεια της Προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

14) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 49.077,24 € για την διενέργεια της υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» έτους 2017.

15) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 32.392,20 € για την εκτέλεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» έτους 2017.

16) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 34.956,17 € για την εκτέλεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ» έτους 2017.

17) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 8.289,14 € για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 2015».

18) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 63.300,10 € για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου Σκουλουφίων Δήμου Ρεθύμνης».

19) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 2.800,00 € για την αγορά ακινήτου στο Ατσιπόπουλο Ρεθύμνης.

20) Λήψη απόφασης έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ψήφιση πίστωσης και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου για «Ασφάλιστρα μηχανημάτων».

21) Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος & ψήφιση πίστωσης ποσού 7.000,00 € για την δαπάνη Τεχνικού ελέγχου Οχημάτων του Δήμου & προμήθειας κάρτας καυσαερίων, με απευθείας ανάθεση.

22) Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 82/2015 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνης.

23) Εκτέλεση των υπ’ αριθμ. 82/2014 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνου και 24/2017 Απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Κρήτης και ψήφιση πίστωσης.

24) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 12.500,00 € για την διενέργεια της υπηρεσίας «Συνοδευτικά έργα ανάπλασης οδών στην περιοχή Κουμπέ»

25) Εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 57/2017 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρεθύμνης και ψήφιση πίστωσης.

26) Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος & ψήφιση πίστωσης ποσού 180.000,00 € για την διενέργεια της υπηρεσίας «Υπηρεσία Ναυαγοσωστικής κάλυψης παραλιών Δήμου Ρεθύμνης» για το έτος 2017.

27) Λήψη απόφασης καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκρισης των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών & Συγκρότηση Επιτροπής για την διενέργεια της προμήθειας «YΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» έτους 2017.

28) Λήψη απόφασης καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκρισης των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών & Συγκρότηση Επιτροπής για την διενέργεια της υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» έτους 2017.

29) Λήψη απόφασης καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκρισης των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών & Συγκρότηση Επιτροπής για την διενέργεια της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ» έτους 2017.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)