Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 10/2020 - 10/04/20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 10/2020)

 

ΚΑΛΕΙΣΤΕ να συμμετάσχετε στη τακτική Συνεδρίαση δια περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρεθύμνης, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α’), την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, της παρ. 1 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος Α’) και την με αριθ. Εγκυκλίου 40/31-3-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 14 Απριλίου 2020 ημέρα ΤΡΙΤΗ με ώρα έναρξης την 13:00 μ.μ. και λήξη την 15:00 μ.μ., για την λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης:

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2020.

2) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως και την 31η Ιανουαρίου 2020.

3) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Φεβρουαρίου 2020 έως και την 29η Φεβρουαρίου 2020.

4) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 51/2020 Απόφασης με θέμα: «Διαγραφές οφειλών σπουδαστών του Δημοτικού Ωδείου» του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

5) Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΑΣΣΩΝ» .

6) Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της Αρχικής Σύμβασης & του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 (Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟΥ)».

7) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου «Κατασκευή υποδομής παιδικής χαράς Σταυρωμένου».

8) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση χώρου αθλητικών δραστηριοτήτων Κυριάνας».

9) Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας εργασιών του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ».

10) Συγκρότηση εκ νέου της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημόσιας σύμβασης της υπηρεσίας: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ-ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ» βάσει του Ν. 4412/2016.

11) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού ΙΙ και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου διενέργειας του Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης και Διαχείρισης του σχεδίου «PLASTECO».

12) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάθεσης της προμήθειας: «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας και Ειδών Ατομικής Προστασίας για τους Δικαιούχους Εργαζομένους των Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης εμφάνισης του κορωνοϊού COVID -19 και της διάδοσής του» στα πλαίσια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με την διαδικασία του κατεπείγοντος.

13) Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 142/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης.

14) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο διενέργειας του δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια Ασφαλτομίγματος ζεστής και ψυχρής ασφάλτου 2019».

15) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και κατακύρωσης του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο διενέργειας του δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια/υπηρεσία «Συντήρηση και Επισκευή Γεωργικών Μηχανημάτων & Προμήθεια Ανταλλακτικών».

16) Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΟΥ».

17) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης, τον καθορισμό και την έγκριση των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών και την Συγκρότηση της Επιτροπής για την διενέργεια της Προμήθειας «Προμήθεια Οικοδομικών – Αδρανών Υλικών».

18) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης, τον καθορισμό και την έγκριση των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών και την Συγκρότηση της Επιτροπής για την διενέργεια της Προμήθειας «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού».

19) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου διενέργειας του Δημόσιου Συνοπτικού Διαγωνισμού της προμήθειας/υπηρεσίας «Συντήρηση και Επισκευή Μηχανών Γραφείου & Προμήθειας Ανταλλακτικών».

20) Αποδοχή δωρεάς για παραχώρηση χρήσης δύο αυτοκινήτων της εταιρίας HERTZ AUTO HELLAS για την ενίσχυση των Σταθμών Βοήθειας της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρεθύμνης, λόγω της υγειονομικής κρίσης που έχει προκαλέσει η πανδημία του ιού Covid-19

21) Αποδοχή δωρεάς για παραχώρηση χρήσης ενός αυτοκινήτου της εταιρίας SIXT - LION RENTAL A.E. για την ενίσχυση των Σταθμών Βοήθειας της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρεθύμνης, λόγω της υγειονομικής κρίσης που έχει προκαλέσει η πανδημία του ιού Covid-19

22) Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς στην Κοινότητα Γωνιάς Δήμου Ρεθύμνης.

23) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης, τον καθορισμό και την έγκριση των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών και την Συγκρότηση της Επιτροπής για την διενέργεια της Υπηρεσίας «PLASTECO-Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου για την εκπόνηση του σχεδίου δράσης για την βελτίωση των πολιτικών διαχείρισης απορριμμάτων».

Παρακαλούμε, όπως μας ενημερώσετε για τη συμμετοχή σας με αποστολή e-mail στο xenikaki@rethymno.gr (Γραμματεία Οικ. Επιτροπής) με ταυτόχρονη κοινοποίηση και στο e-mail: stelspan@gmail.com (Προέδρου Οικ. Επιτροπής κ. Σπανουδάκη Στυλιανού), κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης, καθώς επίσης και για τις απόψεις σας επί των ανωτέρω θεμάτων και για την ψήφο σας.

Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την παραπάνω ώρα θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)