Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 01/2022 - 13/01/22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 1/2022)

Καλείστε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί δια ζώσης στο δημοτικό κατάστημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, οδός Σοφοκλή Βενιζέλου, κτίριο Δελφίνι του Δήμου Ρεθύμνης, την 17η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 το μεσημέρι, για την λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της Ημερησίας Διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές συμπληρωματικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019), τις διατάξεις του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄) και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.81558/29-12-2021 (ΦΕΚ Β΄6290), όπως αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.746/7-1-2022 (ΦΕΚ 32/Β΄/8-1-2022):

1) Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης, για την περίοδο από 09.01.2022 έως 31.12.2023.

Η Συνεδρίαση πραγματοποιείται με φυσική παρουσία χωρίς περιορισμό ατόμων αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 ή νοσήσαντες κατά το τελευταίο τρίμηνο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της ανωτέρω ΚΥΑ, τηρούμενων των υγειονομικών μέτρων στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

Επισημαίνουμε ότι για τους συμμετέχοντες με φυσική παρουσία είναι απαραίτητη η επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Γιώργης Χ. Μαρινάκης
Δήμαρχος Ρεθύμνης

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)