10/01/20, Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 1/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 1/2020)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 15η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές συμπληρωματικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019):

1) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 203/2019 Απόφασης περί Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ), έτους 2020 του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

2) Έγκριση των υπ’ αριθμ. 134, 135 και 136/2019 Αποφάσεων περί Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ), έτους 2020 της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (ΚΕΔΗΡ).

3) Έγκριση χρηματοδότησης της ΚΕΔΗΡ για το έτος 2020, κατά το άρθρο 259 παρ. 1 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

4) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ».

5) Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου στην απογραφή των αποθηκών του Δήμου Ρεθύμνης για το έτος 2020.

6) Λήψη απόφασης έγκρισης του 4ου πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο διενέργειας του δημόσιου διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της Προμήθειας «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας και Ειδών Ατομικής Προστασίας για τους Δικαιούχους Εργαζομένους των Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης».

7) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΟΥ».

8) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας: «ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 2019».

9) Έγκριση της αποζημίωσης δαπάνης μετακινήσεων εκτός έδρας του Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων Ρεθύμνης.

10) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2019».

11) Έγκριση και εξειδίκευση δαπάνης επιχορήγησης του Δήμου Ρεθύμνης προς τον Σκακιστικό Όμιλο Ρεθύμνου (ΣΚΟΡ).

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)