Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 19/2021 - 07/06/21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 19/2021)

Καλείστε να συμμετάσχετε στη Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης, που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της εφαρμογής Zoom Meeting, στις 8 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές συμπληρωματικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019), τις διατάξεις του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄) και της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 33506/28.5.2021 (ΦΕΚ Β΄ 2233):

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2021.

2) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Απριλίου 2021 έως και την 30η Απριλίου 2021.

3) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 65/2021 Απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» με θέμα «Διαγραφή οφειλών και τυχόν προσαυξήσεων τροφείων λόγω αναστολή λειτουργίας των παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, από τις 16/3/2021 έως τις 16/5/2021».

4) Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΡΟΜΟΙ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ».

5) Λήψη απόφασης για Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΡΟΜΟΙ ΜΑΣΤΑΜΠΑ- ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2015».

6) Λήψη απόφασης για Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΗΣ».

7) Λήψη απόφασης για Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2017».

8) Λήψη απόφασης για Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ - ΑΣΤΕΡΙ».

9) Λήψη απόφασης για σύναψη Προγραμματικής σύμβασης με τον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) για τη μελέτη Εναρμόνισης Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων των Δήμων της ΠΕ Ρεθύμνου με το νέο Εθνικό Σχέδιο.

10) Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς επί εξώδικου συμβιβασμού για αποκατάσταση ζημιάς σε Ι.Χ. ιδιώτη και εξειδίκευση δαπάνης.

11) Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ».

12) Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

13) Λήψη απόφασης έγκρισης του Πρακτικού 5 και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο διενέργειας του Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Προμήθειας «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνου και των Νομικών του Προσώπων».

14) Έγκριση παράτασης της υπ. αρ. 8168/24-3-2021 ενεργής σύμβασης για την υπηρεσία: «Προμήθεια εξοπλισμού και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων του Δήμου».

15) Έγκριση και εξειδίκευση δαπάνης διοργάνωσης της εκδήλωσης «ΗΜΕΡΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ» από το Δήμο Ρεθύμνου σε συνεργασία με τον Ποδηλατικό Όμιλο ΠΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΤΛΑΣ.

16) Λήψη απόφασης για την απευθείας μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη αναγκών στέγασης του Παραρτήματος του 7ου Νηπιαγωγείου Ρεθύμνου Δήμου Ρεθύμνης.

17) Λήψη απόφασης για την απευθείας μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη αναγκών στέγασης του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου Ρεθύμνης.

18) Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και εσόδων.

 

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)