17/08/17, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 24

Αριθμός Πρόσκλησης 24                                     Άδελε, 17/08/2017

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 24η του μηνός Αυγούστου έτους 2017, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 12:30 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1) Αναπροσαρμογές ή μη των τελών του Δήμου Ρεθύμνης για το έτος 2018.

2) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2017.

3) Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2017 που αφορά το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.

4) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος και ψήφισης πίστωσης ποσού 396,18 € για την διενέργεια της εργασίας «Προμήθεια-αναγόμωση πυροσβεστήρων τμήματος Αθλητισμού».

5) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος και ψήφισης πίστωσης ποσού 40.000,00 € για την διενέργεια του έργου «Μεταφορές αδρανών υλικών».

6) Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς επί εξώδικου συμβιβασμού για αποζημίωση χρήσης ακινήτου και ψήφιση πίστωσης.

7) Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.500,00 € για αμοιβή δικαστικών επιμελητών.

8) Καθορισμός όρων διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου για την εγκατάσταση Α.Τ.Μ. στον Αδελιανό Κάμπο της Δ.Κ. Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου του Δήμου Ρεθύμνης.

9) Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

10) Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής, ψήφιση πίστωσης & ορισμός υπόλογου υπαλλήλου για ένταλμα προπληρωμής.

11) Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο του συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας «Συντήρηση και Επέκταση Δικτύου Wi Fi».

12) Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο του συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια Μηχανημάτων Γραφείου».

13) Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο του συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας «Συντήρηση & Προμήθεια Ανταλλακτικών Μηχανών Γραφείου».

14) Λήψη απόφασης καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκρισης των Όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας της Προμήθειας «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας – Ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων ειδών Παντοπωλείου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης και των Νομικών του Προσώπων» για το έτος 2017.

15) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος και ψήφισης πίστωσης ποσού 12.000,00 € για την διενέργεια της προμήθειας «Προμήθεια κιγκλιδωμάτων».

16) Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του αποτελέσματος του ανοικτού διαγωνισμού στον οριστικό ανάδοχο, εκτέλεσης του έργου: «ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ»

17) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος και ψήφισης πίστωσης ποσού 18.450,00 € για την διενέργεια της υπηρεσίας «Κατασκευή και συντήρηση περίφραξης γηπέδων – οικοπέδων».

18) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος και ψήφισης πίστωσης ποσού 40.000,00 € για την διενέργεια του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες ΟΣΑΠΥ Δήμου Ρεθύμνης».

19) Εξέταση Ειδικής Προδικαστικής Προσφυγής κατά της υπ’ αριθμ. 524/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης με θέμα «Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών και Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου του Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια Σκυροδέματος».

20) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος και ψήφισης πίστωσης ποσού 13.700,00 € για την διενέργεια της πράξης «Διοργάνωση εβδομάδας βιώσιμης κινητικότητας».

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)