16/02/17, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 6

Αριθμός Πρόσκλησης 6                                           Άδελε, 16/02/2017

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 21η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2017, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 12:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1) Έλεγχος και έγκριση του Ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2015 του Δήμου Ρεθύμνης και σύνταξη έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

2) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2017.

3) Ψήφιση πιστώσεων για οφειλόμενα παραστατικά προηγούμενων ετών.

4) Έγκριση Πρωτογενούς Αιτήματος & ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € για την Διενέργεια της Προμήθειας αναλωσίμων μηχανολογικού εξοπλισμού υλικών για το συνεργείο ηλεκτρολόγων.

5) Έγκριση Πρωτογενούς Αιτήματος & ψήφιση πίστωσης ποσού 400,00 € για την Διενέργεια της υπηρεσίας «Συνδρομές στη ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ και στο πρόγραμμα μελετών Δημοσίων Έργων».

6) Έγκριση Πρωτογενούς Αιτήματος & ψήφιση πίστωσης ποσού 700,00 € για την Διενέργεια της υπηρεσίας «Συνδρομή στο e-axia για προσδιορισμός αντικειμενικών αξιών».

7) Έγκριση Πρωτογενούς Αιτήματος & ψήφιση πίστωσης ποσού 744,00 € για την Διενέργεια της υπηρεσίας «Συνδρομή στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ».

8) Έγκριση Πρωτογενούς Αιτήματος & ψήφιση πίστωσης ποσού 1.860,00 € για την Διενέργεια της υπηρεσίας «Συνδρομή στο site Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Ε.Π.Ε.».

9) Έγκριση Πρωτογενούς Αιτήματος & ψήφιση πίστωσης ποσού 1.860,00 € για την Διενέργεια της υπηρεσίας «Συνδρομή στη ΔημοςΝΕΤ».

10) Έγκριση Πρωτογενούς Αιτήματος & ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € για την Διενέργεια της υπηρεσίας «Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα».

11) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 4.414,93 € ως «αχρεωστήτως εισπραχθέντα».

12) Λήψη απόφασης για μερική ανατροπή ΠΑΥ και μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 32/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης.

13) Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.863,33 € για αποζημίωση υπαλλήλου του Δήμου Ρεθύμνης.

14) Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.492,25 € για αποζημίωση υπαλλήλου του Δήμου Ρεθύμνης.

15) Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.186,14 € για αποζημίωση υπαλλήλου του Δήμου Ρεθύμνης.

16) Λήψη απόφασης για την ψήφιση πίστωσης ποσού 86.090,32 € για το Έργο «Ολοκλήρωση περιβάλλοντος χώρου Κλειστού Γυμναστηρίου Περιβολίων»

17) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 297,60 € για την «Συνδρομή στο δίκτυο Metrica Net ».

18) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωσης του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο του διαγωνισμού εκτέλεσης της υπηρεσίας «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» έτους 2017-2018 για τα Οχήματα – Μηχανήματα του Δήμου Ρεθύμνης».

19) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωσης του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο του διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

20) Λήψη απόφασης για την ψήφιση πίστωσης ποσού 774.600,00 € για το Έργο «Βελτιωτικές Παρεμβάσεις στα Γήπεδα Σοχώρας Μισσιρίων».

21) Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)