16/12/14, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 38

Αριθμός Πρόσκλησης    38                                               Άδελε, 15/12/2014

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

                                  

ΠΡΟΣ: 

 

Τακτικά μέλη 

1.     Μοτάκης Γεώργιος
2.     Μπιρικάκης Εμμανουήλ
3.     Παπαδουράκης Αναστάσιος
4.     Σαμψών Στυλιανός
5.     Τσιομπίκας Γρηγόριος
6.     Βουρβαχάκης Σταύρος
7.     Μποτωνάκης Μποτώνης
8.     Νίνος Θεόδωρος

 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.      Γραφείο Δημάρχου

2.      Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

α. Θεοδωράκης Βασίλειος
β. Λαχνιδάκης Δημήτριος
γ. Συριανόγλου Αναστάσιος

Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

α. Μανουσογιάννης Μανούσος
β. Παλαφούτης Εμμανουήλ

3.      Δ/νσεις Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

4.      Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 19η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

1)     Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρεθύμνης έτους 2014.

2)     Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Οκτωβρίου 2014 έως και την 31η Οκτωβρίου 2014.

3)     Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Νοεμβρίου 2014 έως και την 30η Νοεμβρίου 2014.

4)     Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης για την πληρωμή προνοιακών επιδομάτων διμήνου Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου (ΣΤ΄ Δίμηνο) έτους 2014.

5)     Λήψη απόφασης ψήφιση πίστωσης ποσού 884,11 € για την πληρωμή του έργου «ΔΡΟΜΟΙ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΚΟΥΜΠΕ 2012».

6)     Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 43/2014 απόφασης του Πολυμελούς  Πρωτοδικείου Ρεθύμνου.

7)     Λήψη απόφασης για την ψήφιση πίστωσης ποσού 3.500,00 €  για την επιχορήγηση  του Αθλητικού Ομίλου Επισκοπής.

8)     Λήψη απόφασης για την διάθεση πίστωσης 20.000,00 €  για την επιχορήγηση  των σχολικών επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρεθύμνης,  με το ποσό των 10.000,00 € εκάστη.

9)     Λήψη απόφασης για  το άγονο του διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του Εθελοντικού Ιατρείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

10) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό μέγιστου ορίου πρώτης προσφοράς για τον μειοδοτικό διαγωνισμό μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του διδακτηρίου (Νηπιαγωγείου Βιράν Επισκοπής – Επέκταση υφιστάμενων εγκαταστάσεων).

11)  Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης 12.473,19 € για την πράξη «Πολεοδομικές μελέτες Οικισμών» 

12)  Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης 9.500,00 € για την πράξη «Κατασκευή έργων υποδομής στην οδό Τρανταλίδου» 

13)  Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης 141.450,00 € για την πράξη «Υπ.2 Υπογείωση δικτύου ΔΕΗ» 

14)  Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης 53.000,00 € για την πράξη «Δρόμοι Μασταμπάς Καλλιθέα 2015»

15)  Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης 15.000,00 € για την πράξη «Βελτίωση βατότητας δρόμων στους οικισμούς Πρινέ Ατσιπόπουλο»

16)  Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης 7.000,00 € για την πράξη «Αποκατάσταση δρόμου στον Πρινέ»

17)  Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης 3.691,63 € για την πράξη «Εργασίες αποκατάστασης γραφείων διοίκησης στο Μελίνα Μερκούρη»

18)  Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης 12.000,00 € για την πράξη «Ολοκλήρωση πλατείας οικισμού Όρους Δήμου Ρεθύμνης»

19)  Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης 7.719,00 € για την πράξη «Επεκτάσεις ηλεκτροφωτισμού»

20)  Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης 5.200,00 € για την πράξη «Επέκταση δικτύου πυροπροστασίας του Δήμου»

21)  Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης 5.000,00 € για την πράξη «Χωματουργικές εργασίες για καθαρισμό αγροτικών δρόμων»

22)  Λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας «Διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη στο Δήμο Αγίου Βασιλείου»

23)  Λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ Εκδόσεις εκτυπώσεις αναπαραγωγή υλικού για προώθηση του έργου».

24)  Λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας «Επέκταση δικτύου πυροπροστασίας του Δήμου».

25)  Λήψη Απόφασης για Ψήφιση Πίστωσης ποσού 2.435,40 € για την παροχή Υπηρεσιών «Συντήρηση και επισκευή Ανελκυστήρων»

26)  Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού και κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για το έργο: «Πολιτιστικά μονοπάτια Δήμου Ρεθύμνου και ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ανάδειξης  και προβολής  πολιτιστικού αποθέματος τοπικών μουσειακών συλλογών». 

27)  Έγκριση εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Υπαλλήλων του Δήμου που μετακινήθηκαν εκτός έδρας για εκτέλεση Υπηρεσίας.


Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

  O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   

   Σπανουδάκης Στυλιανός

  29 Μαΐου 2024
   (1353)
   (1349)
   (1351)
   (1352)
   (1347)
   (1346)
   (1121)
   (1329)
   (1339)
   (1281)
   (1342)
   (1348)
   (1345)
   (1344)
   (1343)
   (1335)
   (1337)
  Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
   (1341)
   (1330)
   (1333)
  city maps (1041)
   (1328)