27/10/15, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 26

Αριθμός Πρόσκλησης 26

Άδελε, 26/10/2015

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

 

ΠΡΟΣ:

Τακτικά μέλη

1. Μποτονάκης Μποτόνης

2. Μοτάκης Γεώργιος

3. Μπιρικάκης Εμμανουήλ

4. Παπαδουράκης Αναστάσιος

5. Σαμψών Στυλιανός

6. Τσιομπίκας Γρηγόριος

7. Βουρβαχάκης Σταύρος

8. Νίνος Θεόδωρος

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Γραφείο Δημάρχου

2. Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

α. Θεοδωράκης Βασίλειος

β. Λαχνιδάκης Δημήτριος

γ. Συριανόγλου Αναστάσιος

Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

α. Μανουσογιάννης Μανούσος

β. Παλαφούτης Εμμανουήλ

3. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

4. Δ/νσεις Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

5. Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 30η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2015, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:30 π.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2015.

2) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Ιουλίου 2015 έως και την 31η Ιουλίου 2015.

3) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Αυγούστου 2015 έως και την 31η Αυγούστου 2015.

4) Έγκριση πρωτογενούς Αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 4.499,34 € για την προμήθεια «Προμήθεια και τοποθέτηση καμερών ασφαλείας».

5) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 5.562,50 € για την προμήθεια φυτοφαρμάκων.

6) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 98.976,84 € για την σύνδεση των νέων σχολείων (Ατσιποπούλου, Σφακάκι, Γεράνι) με το δίκτυο ύδρευσης – αποχέτευσης και απόδοση του ποσού στη ΔΕΥΑ Ρεθύμνου.

7) Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

8) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 4.000,00 € για την κάλυψη των έκτακτων λειτουργικών αναγκών της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρεθύμνης.

9) Λήψη απόφασης για την διάθεση πίστωσης 123.870,00 € για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών επιτροπών Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης (83.063,51 € και 40.806,49 € αντιστοίχως).

10) Έγκριση εκτέλεσης της υπ’ αριθ. 41/2015 Τελεσίδικης Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνου (πιστοποιητικό τελεσιδικίας αρ. 302/13-08-2015) και ψήφιση πίστωσης.

11) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης και έγκριση των Όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια υγρών καυσίμων και Λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνης και των Νομικών του Προσώπων» για το έτος 2016-2017 με δυνατότητα 4μηνης παράτασης.

12) Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς επί εξώδικου συμβιβασμού για αποζημίωση χρήσης ακινήτου στο Δήμο Ρεθύμνης.

13) Ψήφιση πίστωσης για οφειλόμενο παραστατικό έτους 2013.

14) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης για την πληρωμή τριών Προνοιακών Επιδομάτων διμήνου Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου έτους 2015.

15) Έκθεση υλοποίησης του Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης Γ΄ Τριμήνου έτους 2015.

16) Έγκριση εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Υπαλλήλων του Δήμου που μετακινήθηκαν εκτός έδρας για εκτέλεση Υπηρεσίας.

17) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 4.000,00 για Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων.

 

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)