27-07-15, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 20

Αριθμός Πρόσκλησης 20

Άδελε, 24/07/2015

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

 

ΠΡΟΣ:

 

Τακτικά μέλη

1. Μποτονάκης Μποτόνης

2. Μοτάκης Γεώργιος

3. Μπιρικάκης Εμμανουήλ

4. Παπαδουράκης Αναστάσιος

5. Σαμψών Στυλιανός

6. Τσιομπίκας Γρηγόριος

7. Βουρβαχάκης Σταύρος

8. Νίνος Θεόδωρος

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Γραφείο Δημάρχου

2. Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

α. Θεοδωράκης Βασίλειος

β. Λαχνιδάκης Δημήτριος

γ. Συριανόγλου Αναστάσιος

Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

α. Μανουσογιάννης Μανούσος

β. Παλαφούτης Εμμανουήλ

3. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

4. Δ/νσεις Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

5. Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 30η του μηνός Ιουλίου έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2015.

2) Έκθεση υλοποίησης του Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης Β΄ Τριμήνου έτους 2015.

3) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Απριλίου 2015 έως και την 30η Απριλίου 2015.

4) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Μαΐου 2015 έως την 31η Μαΐου 2015.

5) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Ιουνίου 2015 έως και την 30η Ιουνίου 2015.

6) Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς επί εξώδικου συμβιβασμού για αποκατάσταση ζημίας σε Ι.Χ. ιδιώτη από πτώση πινακίδας στο πάρκινγκ 4ων Μαρτύρων και ψήφιση πίστωσης.

7) Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς επί εξώδικου συμβιβασμού για αποκατάσταση ζημίας σε Ι.Χ. ιδιώτη από πτώση της μπάρας εισόδου στο πάρκινγκ 4ων Μαρτύρων και ψήφιση πίστωσης.

8) Λήψη Απόφασης για την λογιστική τακτοποίηση έργων του Δήμου Ρεθύμνης που πληρώνονται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.

9) Ψήφιση πίστωσης ποσού 300,00 € για την εκτέλεση της δικαστικής απόφασης 48/ΜΕΙ/117/2011 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνης.

10) Λήψη απόφασης για την εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 64/2014 Τελεσίδικης Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Χανίων (πιστοποιητικό τελεσιδικίας αρ. 1569/7-6-2015) και ψήφιση πίστωσης.

11) Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.200,00 € για «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων».

12) Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

13) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 2.952,00 € για συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου.

14) Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία «Καθαριότητα-Οδοκαθαρισμός» του Δήμου Ρεθύμνης ετών 2016, 2017, 2018 και 2019.

15) Λήψη απόφασης για ανατροπή της Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 333/2015 και μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 55/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 100.000,00 € για το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ -4ο ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΟ ΣΦΑΚΑΚΙ».

16) Λήψη απόφασης για ανατροπή της Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 590/2015 και μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 390/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Λήψη απόφασης για την ψήφιση πίστωσης ποσού 90.000,00 € για την πληρωμή του έργου «ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΝΙΟΥ»

17) Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2015 που αφορά το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.

18) Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ' αριθμ. 40/2015 Απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χανίων.

19) Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ».

 

 

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)