21/09/15, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 23

Αριθμός Πρόσκλησης 23

Άδελε, 18/09/2015

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

 

ΠΡΟΣ:

Τακτικά μέλη

1. Μποτονάκης Μποτόνης

2. Μοτάκης Γεώργιος

3. Μπιρικάκης Εμμανουήλ

4. Παπαδουράκης Αναστάσιος

5. Σαμψών Στυλιανός

6. Τσιομπίκας Γρηγόριος

7. Βουρβαχάκης Σταύρος

8. Νίνος Θεόδωρος

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Γραφείο Δημάρχου

2. Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

α. Θεοδωράκης Βασίλειος

β. Λαχνιδάκης Δημήτριος

γ. Συριανόγλου Αναστάσιος

Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

α. Μανουσογιάννης Μανούσος

β. Παλαφούτης Εμμανουήλ

3. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

4. Δ/νσεις Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

5. Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 24η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2015, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 12:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2015.

2) Ψήφιση πίστωσης για καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης (Βοήθημα Ένδειας).

3) Μερική ανατροπή των Π.Α.Υ. και μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 403/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για ψήφιση πίστωσης της Υπηρεσίας «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» έτους 2015-2016 για τα Οχήματα – Μηχανήματα του Δήμου Ρεθύμνης.

4) Μερική ανατροπή της ΠΑΥ Α-363/22-1-15 και μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 178/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της ψήφισης πίστωσης για την «Απεντόμωση- Μυοκτονία».

5) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και την έγκριση των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών της εργασίας «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ», με διεθνή, ανοικτό, ηλεκτρονικό Διαγωνισμό.

6) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 4.000,00 € για «Βελτιωτικές παρεμβάσεις στο πράσινο ΣΑΤΑ 2015».

7) Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

8) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 1.499,70 € για την προμήθεια διαφόρων ειδών εξοπλισμού κηπουρικής για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Πρασίνου Δήμου Ρεθύμνης.

9) Έγκριση εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Υπαλλήλων του Δήμου που μετακινήθηκαν εκτός έδρας για εκτέλεση Υπηρεσίας.

10) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών και κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για την υπηρεσία «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» για τις ανάγκες του Τμήματος Ειδικής Ταμειακής Υπηρεσίας – Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης.

 

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)