21/08/15, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 21

Αριθμός Πρόσκλησης 21

Άδελε, 21/08/2015

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

 

ΠΡΟΣ:

 

Τακτικά μέλη

1. Μποτονάκης Μποτόνης

2. Μοτάκης Γεώργιος

3. Μπιρικάκης Εμμανουήλ

4. Παπαδουράκης Αναστάσιος

5. Σαμψών Στυλιανός

6. Τσιομπίκας Γρηγόριος

7. Βουρβαχάκης Σταύρος

8. Νίνος Θεόδωρος

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Γραφείο Δημάρχου

2. Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

α. Θεοδωράκης Βασίλειος

β. Λαχνιδάκης Δημήτριος

γ. Συριανόγλου Αναστάσιος

Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

α. Μανουσογιάννης Μανούσος

β. Παλαφούτης Εμμανουήλ

3. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

4. Δ/νσεις Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

5. Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 26η του μηνός Αυγούστου έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

1) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών διαγωνισμού και κατακύρωσης του αποτελέσματος του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ».

2) Λήψη απόφασης έγκρισης του πρακτικού και κατακύρωσης του αποτελέσματος του φανερού, προφορικού, μειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση της Υπηρεσίας Δόμησης (Πολεοδομίας) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του Δήμου Ρεθύμνης.

3) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών και κατακύρωσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ».

4) Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ, ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ «Κ.Ε.ΔΗ.Ρ.»».

5) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης και για τον καθορισμό και την έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ, ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ «Κ.Ε.ΔΗ.Ρ.»».

6) Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής, διάθεση πίστωσης & ορισμός υπόλογου υπαλλήλου για ένταλμα προπληρωμής, για «Αμοιβή Ελεγκτών Δόμησης».

7) Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής, διάθεση πίστωσης & ορισμός υπόλογου υπαλλήλου για ένταλμα προπληρωμής, για «Υποθηκοφυλακείο (μεταγραφές συμβολαίων, πράξεων αναλογισμού, κτηματολογικά αποσπάσματα κλπ.».

8) Λήψη απόφασης για την ψήφιση πίστωσης ποσού 3.500,00 € για την επιχορήγηση του Αθλητικού Ομίλου Επισκοπής.

9) Ανάκληση της υπ’αριθμ. 492/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Ψήφιση πίστωσης ποσού 319,07 € ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα».

10) Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

11) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 3.100,00 € για την συντήρηση συστήματος αυτοματοποιημένης λειτουργίας παρκινγκ 4ων Μαρτύρων.

12) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 15.000,00 € για τις συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα.

13) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης για την προμήθεια ειδών, υλικών και εξαρτημάτων για την συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων Δήμου Ρεθύμνης.

14) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης για αποζημιώσεις δημοτών λόγω ρυμοτομίας.

15) Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 541/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ».

16) Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ».

17) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών διαγωνισμού και εξέταση της ένστασης κατά του πρακτικού του διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ».

18) Έγκριση εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Υπαλλήλων του Δήμου που μετακινήθηκαν εκτός έδρας για εκτέλεση Υπηρεσίας.

19) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 263,22 € για την προμήθεια στολών για τους υπαλλήλους της ομάδας ελέγχου Δ. Ρεθύμνης.

20) Ψήφιση πίστωσης για καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης (Βοήθημα Ένδειας).

21) Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για παροχή Υπηρεσιών Λογιστικής Εκπαίδευσης στους υπαλλήλους του Τμήματος Πρ/σμού, Διπλογραφικού & Αναλυτικής Λογιστικής του Δήμου Ρεθύμνης, για την εφαρμογή της αναλυτικής λογιστικής.

22) Εκτέλεση της υπ’ αριθ. 135/2015 Τελεσίδικης Απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρεθύμνου (πιστοποιητικό τελεσιδικίας αρ. 63/2015) και ψήφιση πίστωσης.

23) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης για την πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων διμήνου Ιουλίου - Αυγούστου 2015 (Δ΄ Δίμηνο έτους 2015).

24) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 30.000,00 € για την «Επισκευή φέροντας οργανισμού με οπλισμένο σκυρόδεμα πλατείας οικισμού Μύρθιου».

25) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 6.000,00 € για την «Περίφραξη γηπέδου Επισκοπής».

26) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2015.

27) Αναπροσαρμογές ή μη των τελών του Δήμου Ρεθύμνης για το έτος 2016.

28) Εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 1/2015 Απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Κρήτης.

29) Ανάκληση της υπ. αριθ. 536/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά: «Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία «Καθαριότητα-Οδοκαθαρισμός» του Δήμου Ρεθύμνης ετών 2016,2017,2018 και 2019».

30) Λήψη απόφασης για την έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία «Καθαριότητα-Οδοκαθαρισμός» του Δήμου Ρεθύμνης ετών 2016, 2017, 2018 και 2019.

 

 

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)