17/07/15, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 19

Αριθμός Πρόσκλησης 19

Άδελε, 17/07/2015

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

 

ΠΡΟΣ:

 

Τακτικά μέλη

1. Μποτονάκης Μποτόνης

2. Μοτάκης Γεώργιος

3. Μπιρικάκης Εμμανουήλ

4. Παπαδουράκης Αναστάσιος

5. Σαμψών Στυλιανός

6. Τσιομπίκας Γρηγόριος

7. Βουρβαχάκης Σταύρος

8. Νίνος Θεόδωρος

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Γραφείο Δημάρχου

2. Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

α. Θεοδωράκης Βασίλειος

β. Λαχνιδάκης Δημήτριος

γ. Συριανόγλου Αναστάσιος

Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

α. Μανουσογιάννης Μανούσος

β. Παλαφούτης Εμμανουήλ

3. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

4. Δ/νσεις Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

5. Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 22α του μηνός Ιουλίου έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2015.

2) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών διαγωνισμού και κατακύρωσης του αποτελέσματος της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ».

3) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών διαγωνισμού και κατακύρωσης του αποτελέσματος του έργου: «ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΝΙΟΥ».

4) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών διαγωνισμού και κατακύρωσης του αποτελέσματος της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2015».

5) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών διαγωνισμού και κατακύρωσης του αποτελέσματος της υπηρεσίας: «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» έτους 2015 – 2016 για τα Οχήματα – Μηχανήματα του Δήμου Ρεθύμνης.

6) Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια «ΠΑΡΟΧΗ ΕΒΑΠΟΡΕ ΓΑΛΑΚΤΟΣ & ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» Έτους 2015-2016.

7) Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια «ΠΑΡΟΧΗ ΕΒΑΠΟΡΕ ΓΑΛΑΚΤΟΣ & ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» Έτους 2015-2016

8) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και την έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας «ΠΑΡΟΧΗ ΕΒΑΠΟΡΕ ΓΑΛΑΚΤΟΣ & ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» Έτους 2015-2016.

9) Ψήφιση πίστωσης ποσού 319,07 € ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.

10) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 1.094,70 € για την επισκευή του συναγερμού στο Δημαρχείο Άδελε.

11) Ψήφιση πίστωσης για καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης (Βοήθημα Ένδειας).

12) Ψήφιση πίστωσης ποσού 454,39 € για την εκτέλεση της δικαστικής απόφασης 188/2014 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνης.

13) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και έγκριση των όρων διενέργειας του διαγωνισμού «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ» και συγκρότηση της επιτροπής.

14) Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

15) Έγκριση συμμετοχής σε πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης υπαλλήλων του Τμήματος Πρασίνου της Δ/νσης Καθαριότητας, Διαχείρισης Απορριμμάτων, Αστικού Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Ρεθύμνης.

16) Λήψη απόφασης για την εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 43/2014 Απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Κρήτης και ψήφιση πίστωσης.

17) Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ψήφιση πίστωσης και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου για «Μεταφορές Οχημάτων».

18) Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης για την Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών μέσων του Δήμου Ρεθύμνης.

19) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 38.000,00 € για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ».

20) Έγκριση πρωτογενών αιτημάτων και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια «Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνης, του Τμήματος Παιδείας, του ΝΠΔΔ Κοινωνική, Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ρεθύμνης».

21) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και την έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας «Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνης, του Τμήματος Παιδείας, του ΝΠΔΔ Κοινωνική, Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ρεθύμνης».

22) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό μέγιστου ορίου πρώτης προσφοράς για τον μειοδοτικό διαγωνισμό μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση της Υπηρεσίας Δόμησης (Πολεοδομίας) της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης.

23) Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ».

24) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και την έγκριση των όρων διενέργειας του διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ».

25) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και την έγκριση των όρων διενέργειας του διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ».

26) Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ' αριθμ. 146/2014 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνης.

27) Έγκριση εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Υπαλλήλων του Δήμου που μετακινήθηκαν εκτός έδρας για εκτέλεση Υπηρεσίας.

 

 

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)