15/06/15, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 15

Αριθμός Πρόσκλησης 15

Άδελε, 12/06/2015

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

 

ΠΡΟΣ:

 

Τακτικά μέλη

1. Μποτονάκης Μποτόνης

2. Μοτάκης Γεώργιος

3. Μπιρικάκης Εμμανουήλ

4. Παπαδουράκης Αναστάσιος

5. Σαμψών Στυλιανός

6. Τσιομπίκας Γρηγόριος

7. Βουρβαχάκης Σταύρος

8. Νίνος Θεόδωρος

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Γραφείο Δημάρχου

2. Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

α. Θεοδωράκης Βασίλειος

β. Λαχνιδάκης Δημήτριος

γ. Συριανόγλου Αναστάσιος

Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

α. Μανουσογιάννης Μανούσος

β. Παλαφούτης Εμμανουήλ

3. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

4. Δ/νσεις Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

5. Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 16η του μηνός Ιουνίου έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

1) Έγκριση Απολογισμού του Δήμου Ρεθύμνης οικ. έτους 2014.

2) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών διαγωνισμού και κατακύρωσης του αποτελέσματος του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ».

3) Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την ανάθεση έρευνας περιουσιακής κατάστασης οφειλετών του Δήμου για αναγκαστική εκτέλεση κατά της ακίνητης περιουσίας αυτών, σε δικαστικό επιμελητή.

4) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης 74.210,35 € για την πράξη «Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης».

5) Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

6) Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 390/2015 Απόφασης της Ο.Ε. με θέμα «Λήψη απόφασης για την ψήφιση πίστωσης ποσού 90.000,00 € για την πληρωμή του έργου «ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΝΙΟΥ».

7) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 1.845,00 € για την συνδρομή του Δήμου στην ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ.

8) Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 4 του Ν. 4321/2015.

9) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και έγκριση των Όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών για την διενέργεια του διαγωνισμού της Υπηρεσίας «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» Έτους 2015-2016 για τα Οχήματα-Μηχανήματα του Δήμου Ρεθύμνης και συγκρότηση της Επιτροπής.

10) Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 22/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρεθύμνου Ψαρουδάκη

11) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 4.817,67 € για την προμήθεια αδειών λογισμικού για τις υπηρεσίες του Δήμου Ρεθύμνης.

12) Παράταση μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του ΚΕΠ Δήμου Ρεθύμνης (Δ.Ε. Ρεθύμνης).

13) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2015.

14) Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2015 που αφορά το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.

15) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 249.300,00€ για την πράξη «Ποδηλατικές διαδρομές Δήμου Ρεθύμνης».

16) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 200.000,00€ για την πράξη «Διευθέτηση ρέματος στο Σφακάκι»

17) Λήψη Απόφασης για την λογιστική τακτοποίηση έργων του Δήμου Ρεθύμνης που πληρώνονται από το Περιφερειακό Ταμείο.

18) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 8.632,20 € για την προμήθεια διαφόρων υλικών για εργασίες σε Δημοτικά Νεκροταφεία.

 

 

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)