12/10/15, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 25

Αριθμός Πρόσκλησης 25

Άδελε, 12/10/2015

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

 

ΠΡΟΣ:

Τακτικά μέλη

1. Μποτονάκης Μποτόνης

2. Μοτάκης Γεώργιος

3. Μπιρικάκης Εμμανουήλ

4. Παπαδουράκης Αναστάσιος

5. Σαμψών Στυλιανός

6. Τσιομπίκας Γρηγόριος

7. Βουρβαχάκης Σταύρος

8. Νίνος Θεόδωρος

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Γραφείο Δημάρχου

2. Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

α. Θεοδωράκης Βασίλειος

β. Λαχνιδάκης Δημήτριος

γ. Συριανόγλου Αναστάσιος

Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

α. Μανουσογιάννης Μανούσος

β. Παλαφούτης Εμμανουήλ

3. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

4. Δ/νσεις Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

5. Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 16η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2015, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

1) Σύνταξη Σχεδίου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης για το οικ. έτος 2016.

2) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2015.

3) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 13.964,14 € σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. 22/2013 Απόφασης του Πρωτοδικείου Ρεθύμνης.

4) Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού της εργασίας: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ».

5) Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00 € για την πληρωμή μέρους του 6ου λογαριασμού της «Μελέτη Αλιευτικού Καταφυγίου Σκαλέτας».

6) Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΤΡΑΝΤΑΛΛΙΔΟΥ».

7) Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

8) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 24.000,00 € για την εκτέλεση της εργασίας «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».

9) Έγκριση εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων 18/2011 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνου και 27/2013 του Εφετείου Κρήτης και ψήφισης πίστωσης.

10) Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια «Ανταλλακτικά-Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων» έτους 2016.

11) Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 984,00 € για την «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Γραφείου Κίνησης».

12) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης και έγκριση των Όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια πέντε οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνης».

13) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών και κατακύρωσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την εκτέλεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ».

14) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 13.000,00 € για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΕΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΣΑΤΑ 2015».

15) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών και κατακύρωσης του αποτελέσματος της επαναληπτικής δημοπρασίας για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ, ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ «Κ.Ε.ΔΗ.Ρ.»

16) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών και κατακύρωσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ».

17) Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια «Προμήθεια υγρών καυσίμων-λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνης και των Νομικών του Προσώπων» έτους 2016-2017 με δυνατότητα 4μηνης παράτασης.

18) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 12.635,70 € για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» έτους 2015 για το Δήμο Ρεθύμνης.

19) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης και για τον καθορισμό και την έγκριση των Όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» έτους 2015 για το Δήμο Ρεθύμνης.

20) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενών αιτημάτων και ψήφιση πίστωσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» έτους 2015 για το Δήμο Ρεθύμνης.

21) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης και για τον καθορισμό και την έγκριση των Όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» έτους 2015 για το Δήμο Ρεθύμνης.

22) Ψήφιση πίστωσης για καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης (Βοήθημα Ένδειας).

23) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και την έγκριση των όρων διενέργειας του διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ».

24) Εξέταση της ειδικής Προδικαστικής Προσφυγής της εταιρίας «BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» κατά της υπ’ αριθμ. 603/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης.

25) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και έγκριση των όρων για την διενέργεια του διαγωνισμού για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015» και συγκρότηση της Επιτροπής.

26) Λήψη απόφασης για ανάκληση της υπ’ αριθμ. 442/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης.

27) Μερική ανατροπή της Π.Α.Υ. 229/2015 και μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 39/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

28) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και έγκριση των όρων για την διενέργεια του διαγωνισμού για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΥΡΘΙΟΥ».

29) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 3.500,00 € για την πράξη «Αποκατάσταση τοίχου στον κεντρικό δρόμο Πρινέ».

30) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης και για τον καθορισμό και την έγκριση των Όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών, της προμήθειας «Ανταλλακτικά-Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων» έτους 2016.

31) Έγκριση εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Υπαλλήλων του Δήμου που μετακινήθηκαν εκτός έδρας για εκτέλεση Υπηρεσίας.

32) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης 73.200,00€ της προμήθειας «Συντήρηση κοινόχρηστων παιδικών χαρών».

33) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και έγκριση των όρων για την διενέργεια του διαγωνισμού για την προμήθεια «Ειδών συντήρησης κοινόχρηστων παιδικών χαρών»

34) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 135.458,26€ για την πράξη «Κατασκευή δρόμου Γυμνασίου – Λυκείου Ατσιποπούλου προς τον οικισμό του Ατσιποπούλου»

 

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)