04/09/15, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 22

Αριθμός Πρόσκλησης 22

Άδελε, 04/09/2015

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

 

ΠΡΟΣ:

 

Τακτικά μέλη

1. Μποτονάκης Μποτόνης

2. Μοτάκης Γεώργιος

3. Μπιρικάκης Εμμανουήλ

4. Παπαδουράκης Αναστάσιος

5. Σαμψών Στυλιανός

6. Τσιομπίκας Γρηγόριος

7. Βουρβαχάκης Σταύρος

8. Νίνος Θεόδωρος

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Γραφείο Δημάρχου

2. Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

α. Θεοδωράκης Βασίλειος

β. Λαχνιδάκης Δημήτριος

γ. Συριανόγλου Αναστάσιος

Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

α. Μανουσογιάννης Μανούσος

β. Παλαφούτης Εμμανουήλ

3. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

4. Δ/νσεις Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

5. Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 10η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2015, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11:00 π.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2015.

2) Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων λογιστικής τακτοποίησης για την λογιστική τακτοποίηση αποζημιώσεων από εφαρμογή Σχεδίου Πόλης.

3) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 631,50 € ως «αχρεωστήτως εισπραχθέντα».

4) Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή απόρριψης μίας (1) ένστασης κατά του 4ου πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού της προμήθειας «Ανταλλακτικά – Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών μέσων».

5) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών και κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνης, του Τμήματος Παιδείας, του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική, Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ρεθύμνης».

6) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών και κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για την προμήθεια «ΠΑΡΟΧΗ ΕΒΑΠΟΡΕ ΓΑΛΑΚΤΟΣ & ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έτους 2015-2016».

7) Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

8) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης για αποζημιώσεις δημοτών λόγω ρυμοτομίας.

9) Ψήφιση πίστωσης ποσού 9.500,00 € για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΤΡΑΝΤΑΛΛΙΔΟΥ».

10) Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την υπηρεσία «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» για τις ανάγκες του Τμήματος Ειδικής Ταμειακής Υπηρεσίας – Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης.

11) Έγκριση πρωτογενών αιτημάτων και ψήφιση πίστωσης για την υπηρεσία «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» για τις ανάγκες του Τμήματος Ειδικής Ταμειακής Υπηρεσίας – Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης.

12) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης και για τον καθορισμό και την έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» για τις ανάγκες του Τμήματος Ειδικής Ταμειακής Υπηρεσίας – Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

13) Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.750,00 € για την εργασία «Μεταφορά γυάλινων συσκευασιών από εργολάβο, κατόπιν ανάθεσης».

14) Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή δύο (2) προνοιακών επιδομάτων Ιουλίου- Αυγούστου έτους 2015.

15) Έγκριση εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Υπαλλήλων του Δήμου που μετακινήθηκαν εκτός έδρας για εκτέλεση Υπηρεσίας

 

 

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)