28/03/14, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 9

Αριθμός Πρόσκλησης 9                                                        Άδελε, 28/03/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

 

ΠΡΟΣ:

Τακτικά μέλη

 1. Σπανουδάκης Στυλιανός
 2. Αποστολάκη Αναστασία
 3. Λαχνιδάκης Δημήτριος
 4. Λίτινας Εμμανουήλ
 5. Σαριδάκης Κωνσταντίνος
 6. Τσιομπίκας Γρηγόριος
 7. Βλαστός Γεώργιος
 8. Μανουσογιάννης Μανούσος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

α. Πατεράκης Εμμανουήλ

β. Μαθιουδάκης Ξενοφώντας

γ. Παπαδάκης Στυλιανός

Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

α. Νίνος Νικόλαος

β. Ανδρουλάκης Μιχαήλ

 

 1. Δ/νσεις Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης
 2. Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 2α του μηνός Απριλίου έτους 2014, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11.00 π.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος 2014.

2) Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη διακανονισμού οφειλής του Δήμου Ρεθύμνης προς το Ι.Κ.Α. Ρεθύμνου.

3) Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

4) Ψήφιση πίστωσης για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.

5) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 65.000,00 Ευρώ για την πληρωμή της με αρ. πρωτ. 27584/15-11-2012 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και ΔΕΥΑΡ με τίτλο: “Λειτουργία του βιολογικού στραγγιδίων του πρώην ΧΥΤΑ Μαρουλά”.

6) Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση των Οχημάτων – Μηχανημάτων του Δήμου Ρεθύμνης έτους 2014.

7) Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ψήφιση, ανάληψη και δέσμευση πίστωσης ποσού 350,00 € για την προμήθεια «ΕΠΙΠΛΑ ΣΚΕΥΗ».

8) Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση και ψήφιση πίστωσης της μελέτης: «Tοπογραφική αποτύπωση των οδών : Μαρκέλλου , Αξού , Μικρασιατών και Δημοκρατίας της πόλης Ρεθύμνου»

9) Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση και ψήφιση πίστωσης της μελέτης: «Αναβάθμιση δημοτικών οδών Τοπικού Διαμερίσματος Σκουλουφίων»

10) Ψήφιση πίστωσης για χρηματοδότηση κοινωφελούς επιχείρησης ΚΕΔΗΡ για απόδοση ποσού υλοποίησης προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι Α'' τριμήνου 2013.

11) Καθορισμός όρων διενέργειας ανοιχτής δημοπρασίας για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ».

12) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 24.303,87 Ευρώ για την πληρωμή της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ».

13) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 22.800,00 Ευρώ για την εκπόνηση μελετών «Τεχνική Βοήθεια 2013».

14) Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 360,00 € για την εργασία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ».

15) Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 80,00 € για την προμήθεια «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ».

16) Καθορισμός και έγκριση των όρων για την δημοπράτηση της προμήθειας «Ασφαλτόστρωση δρόμων τίμιου σταυρού» προϋπολογισμού 60.000,00€

17) Καθορισμός και έγκριση των όρων για την δημοπράτηση της προμήθειας «Σημειακές αισθητικές παρεμβάσεις στη πόλη του Ρεθύμνου» προϋπολογισμού 40.000,00€

18) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης 60.000,00€ για την πράξη «Ασφαλτόστρωση δρόμων Τίμιου Σταυρού»

19) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης 42.930,00€ για την πράξη «Προμήθεια οικοδομικών και αδρανών υλικών ΣΑΤΑ 2014»

20) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης 40.000,00€ για την πράξη «Κατασκευή Περιπτέρου στο Δημοτικό Κήπο»

21) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης 7.000,00€ για την πράξη «Προμήθεια αυτοκινήτου για ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας»

22) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης 12.600,00€ για την πράξη «Επιχειρησιακό σχέδιο αναζωογόνησης Γειτονιών»

23) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης 24.600,00€ για την πράξη «Καταγραφή - Βελτιστοποίηση , μέτρηση και εξοικονόμηση ενέργειας δημοτικού φωτισμού»

24) Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης διαφόρων προμηθειών.

25) Καθορισμός και έγκριση των όρων για την δημοπράτηση της προμήθειας «Προμήθεια οικοδομικών και αδρανών υλικών ΣΑΤΑ 2014» προϋπολογισμού 42.930,00€

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη του Δ.Σ. να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους προκειμένου να παρευρεθούν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Παπαδουράκης Αναστάσιος

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)