06/12/13, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 41

Αριθμός Πρόσκλησης    41                                                Άδελε, 06/12/2013

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

                                  

ΠΡΟΣ:

              Τακτικά μέλη

  1. Σπανουδάκης Στυλιανός
  2. Αποστολάκη Αναστασία
  3. Λαχνιδάκης Δημήτριος
  4. Λίτινας Εμμανουήλ
  5. Σαριδάκης Κωνσταντίνος
  6. Τσιομπίκας Γρηγόριος
  7. Βλαστός Γεώργιος
  8. Μανουσογιάννης Μανούσος

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

                 α. Πατεράκης Εμμανουήλ
                 β. Μαθιουδάκης Ξενοφώντας
                 γ. Παπαδάκης Στυλιανός

                 Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

                 α. Νίνος Νικόλαος
                 β. Ανδρουλάκης Μιχαήλ

  1. Δ/νσεις Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης
  2. Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

                           

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 12η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.30 π.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1. Λήψη απόφασης έγκρισης του πρακτικού και κατακύρωσης του αποτελέσματος διενέργειας του επαναληπτικού διαγωνισμού για την «Εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση ψυχαγωγικών, ηλεκτρικών παιδικών παιχνιδιών για δύο (2) τμήματα στη Πλατεία Μικρασιατών» (α) Επιφάνειας 350 τ.μ. (νότιο τμήμα πλατείας) και β) Επιφάνειας 150 τ.μ. (βόρειο τμήμα πλατείας)).

2. Ψήφιση -  Ανάληψη - Δέσμευση πίστωσης για την έκτακτη μετάβαση στην Αθήνα του Δημάρχου Ρεθύμνης  κ. Γιώργη Χ. Μαρινάκη.

3. Ψήφιση -  Ανάληψη - Δέσμευση πίστωσης για την μετάβαση στην Αθήνα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης  κ. Γιώργου Σκορδίλη.

4. Ψήφιση -  Ανάληψη - Δέσμευση πίστωσης για την έκτακτη μετάβαση στην Αθήνα του Αντιδημάρχου Τεχνικών θεμάτων του Δήμου Ρεθύμνης κ. Νίκο Κονταξάκη.

5. Ψήφιση πίστωσης ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.

6. Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες

7. Καθορισμός και έγκριση των όρων διενέργειας ανοικτής δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ: ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ – ΓΗΠΕΔΟΥ – ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ».

8. Έγκριση αλλαγής χρηματοδότησης δαπανών.

9. Έγκριση εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης υπαλλήλων του Δήμου που μετακινήθηκαν εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

10. Επιχορήγηση αστικής εταιρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

11. Καθορισμός όρων διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (αγροτεμάχιο) που βρίσκεται στη θέση «ΓΚΑΡΓΚΑΝΗ» της Τ.Κ. Χαρκίων της Δ.Ε. Αρκαδίου του Δήμου Ρεθύμνης.

12.  Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης 115.400,00€ για τη δράση «Ασφαλτόστρωση κεντρικών δρόμων πόλης Ρεθύμνου»

13. Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης 48.000,00€ για τη δράση «Βελτίωση οδικού δικτύου Περιφέρειας Δήμου Ρεθύμνης»

14. Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης 5.000,00€ για τη δράση «Αλλαγή εξωτερικών Κουφωμάτων κτιρίου παλιού σχολείου Χρωμοναστηρίου»

15. Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης 8.000,00€ για τη δράση «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο Ξηρό χωριό»

16. Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης 40.000,00€ για τη δράση «Συντήρηση κτιριακών υποδομών»

17. Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης 1.500,00€ για τη δράση «Προμήθεια λογισμικού για την εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης κτιρίων»

18. Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης 20.400,00€ για τη δράση «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την τεκμηρίωση των βιοκλιματικών-θερμικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης (δυτικό παραλιακό μέτωπο)»

19. Kαθορισμός των όρων διενέργειας του διαγωνισμού του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΛΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ».

20. Kαθορισμός των όρων διενέργειας του διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη του Δ.Σ. να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους προκειμένου να παρευρεθούν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

Παπαδουράκης Αναστάσιος

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)