22/11/13, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 37

Αριθμός Πρόσκλησης 37                                               Άδελε, 22/11/2013

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

                                  

ΠΡΟΣ:

             Τακτικά μέλη

  1. Παπαδουράκης Αναστάσιος
  2. Αποστολάκη Αναστασία
  3. Λαχνιδάκης Δημήτριος
  4. Λίτινας Εμμανουήλ
  5. Σαριδάκης Κωνσταντίνος
  6. Τσιομπίκας Γρηγόριος
  7. Βλαστός Γεώργιος
  8. Μανουσογιάννης Μανούσος 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

α. Πατεράκης Εμμανουήλ

β. Μαθιουδάκης Ξενοφώντας

γ. Παπαδάκης Στυλιανός

Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

α. Νίνος Νικόλαος

β. Ανδρουλάκης Μιχαήλ

  3. Δ/νσεις Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

  4. Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

                           

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 26η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 1. Λήψη απόφασης έγκρισης του πρακτικού και κατακύρωσης του αποτελέσματος διενέργειας του διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στον οικισμό Αδελιανός Κάμπος της Τοπικής Κοινότητας Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου του Δήμου Ρεθύμνης.

2. Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Οκτωβρίου 2013 έως και την 31η Οκτωβρίου 2013.

3. Λήψη απόφασης έγκρισης των πρακτικών και κατακύρωσης του αποτελέσματος διενέργειας του διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013».

4. Λήψη απόφασης έγκρισης των πρακτικών και κατακύρωσης του αποτελέσματος διενέργειας του διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ».

5. Ψήφιση, ανάληψη και δέσμευση πίστωσης για την καταβολή Προνοιακών Επιδομάτων για το δίμηνο Σεπτέμβριος – Οκτώβριος έτους 2013.

6. Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς επί εξώδικου συμβιβασμού για αποζημίωση χρήσης για το ακίνητο των κκ. Γεωργίου Δασκαλάκη, Μαρίας Ξενούδη και Μαρίας Δασκαλάκη.

7. Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς επί εξώδικου συμβιβασμού για αποζημίωση χρήσης για το ακίνητο κκ. Παγώνη Στυλιανού και Ευστρατίου.

8. Απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 2749Α/7-11-2013 και έγκριση δικαιολογητικού πληρωμής για την προμήθεια γραμματοσήμων.

9. Καθορισμός και έγκριση των όρων διενέργειας του διαγωνισμού της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ» έτους 2013.

10. Ψήφιση, ανάληψη και δέσμευση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για έξοδα κηδείας Προέδρου Κοινότητας.

11. Λήψη απόφασης για αποζημίωση δημότη σε εφαρμογή της 7ης διορθ. της 4/93 πράξης εφαρμογής στην Π.Ε. Αγίου Νικολάου – Κουμπέ.

12.    Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 500.000,00 € για την πληρωμή του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΞΑΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

13. Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

14. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.223,85 € για εξόφληση τιμολογίου που αφορά την χρήση γερανοφόρου οχήματος για αλλαγή λαμπτήρων στους πυλώνες στο ΔΑΚ Γάλλου.

15. Ψήφιση πίστωσης ποσού 546,80 € για αποζημίωση της υπαλλήλου του Δήμου μας  Φραγκιαδάκη Μαρίας.

16. Ψήφιση πίστωσης ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.

17. Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 346,86 € για την προμήθεια «Προμήθεια περιφερειακών συσκευών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων».

18. Καθορισμός και έγκριση όρων και Τεχνικών Προδιαγραφών της προμήθειας Γάλακτος για τους εργαζόμενους του Δήμου και Χριστουγεννιάτικων εδεσμάτων για το Γραφείο Δημάρχου, με ανοικτό, μειοδοτικό διαγωνισμό και ψήφιση πίστωσης .

19.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 800,00 € για την συντήρηση και επισκευή της μικροφωνικής εγκατάστασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

20. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.623,02 € για την πληρωμή οφειλών στο προσωπικό του Δήμου Ρεθύμνης.

21. Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικών και ανάθεση της μελέτης: «Στατική μελέτη Κλειστού Γυμναστηρίου Περιβολίων».

22. Καθορισμός των όρων διενέργειας της ανοιχτής δημοπρασίας για το έργο «Διαμόρφωση πλέγματος πεζοδρομίων και ανάπλαση Κ.Χ. οδών Κουρμούλη και Κριάρη (τμήμα οδού Κριάρη)».

23. Καθορισμός των όρων διενέργειας της ανοιχτής δημοπρασίας για το έργο «Οργάνωση για δασική αναψυχή, ανάδειξη, προστασία και διαχείρηση του Φαραγγιού Μύλων Δήμου Ρεθύμνης».

24. Καθορισμός των όρων διενέργειας της ανοιχτής δημοπρασίας για το έργο «Βελτίωση περιφερειακής δημοτικής οδού Ανωγείων"».

25. Λήψη απόφασης για ανατροπή της Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 479/2013, και μερική ανάκληση ψήφισης πίστωσης.

26. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 136/2013 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνου για τον προσδιορισμό της προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης ακινήτου 30,45 τ.μ., που βρίσκεται στη Γωνιά της Δημ. Ενότητας Νικ. Φωκά Δήμου Ρεθύμνης.

27. Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

28. Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΡΟΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ».

29. Απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αρ. 2375 A’/2013 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής για Αναταξινόμηση Οχημάτων, Τέλη κυκλοφορίας κ.λ.π..

 

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη του Δ.Σ. να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους προκειμένου να παρευρεθούν.

 

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  

Σπανουδάκης Στυλιανός

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)